Узагальнені плани

Працюючи над текстом кожного з параграфів підручника потрібно складати план прочитаного, виділяти в тексті основні думки, встановлювати логічні зв’язки між ними. Це дає змогу не заучувати текст, а глибоко усвідомлювати його зміст.

В цьому тобі допоможуть узагальнені плани наведені нижче.

Змiст наукового факту (фундаментального дослiду) визначають:

— мета дослiду;

— хто з учених встановив даний факт чи виконав дослiд;

— схематичний опис дослiдної установки;

— хід досліду

— яке значення вони мають для становлення i розвитку фiзичної теорiї.


Для пояснення фiзичного явища необхiдно усвiдомити:

— зовнiшнi ознаки плину даного явища,

— умови, за яких воно вiдбувається;

— зв’язок даного явища з iншими;

— якi фiзичнi величини його характеризують;

— можливостi практичного використання даного явища, способи попередження шкiдливих наслiдкiв його прояву.


Сутнiсть поняття фiзичної величини визначають:

— властивiсть, яку характеризує дана фiзична величина;

— її означення (дефiнiцiя);

— формула, покладена в основу означення, зв’язок з iншими величинами;

— одиницi фiзичної величини;

— способи її вимiрювання.


Для закону це:

— формулювання закону, зв’язок мiж якими явищами вiн встановлює;

— математичний вираз закону;

— дослiдні факти, що привели до встановлення закону або підтверджують його справедливість;

— межi застосування закону.


Для моделей необхiдно:

— дати її опис або навести дефiнiцiю, що її визначає як iдеалiзацiю;

— встановити, якi реальнi об’єкти вона замiщує;

— з’ясувати, до якої конкретно теорiї вона належить;

— визначити, вiд чого ми абстрагуємося, чим нехтуємо, вводячи цю iдеалiзацiю;

— з’ясувати наслiдки застосування даної моделi.


Загальна характеристика фiзичної теорiї має мiстити:

— перелiк наукових фактiв, якi стали пiдставою розроблення теорiї;

— визначення базових понять i моделей;

— основнi положення, iдеї i принципи, покладенi в основу теорiї;

— рiвняння i закони, що визначають математичний апарат теорiї;

— дослідне обгрунтування;

— межi застосування теорiї.

Кiлькiсть переглядiв: 253