ОРІЄНТОВНІ ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ

ПРАЦІВНИКІВЗАГАЛЬНООСВІТНІХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Вимоги до посадової інструкції

Будь-який заклад, у тому числі й освітній, може розглядатися як система робочих місць (посад). Мета посадової інструкції — дати точний опис конкретного робочого місця, визначити суттєві елемен­ти правового статусу працівника, який виконує роботу.

З точки зору теорії управління до посадових інструкцій став­ляться, такі вимоги:

— комплекс завдань (функцій), визначених для робочого місця, повинен відповідати психологічним, психо-фізіологічним та фізич­ним можливостям працівника середньої кваліфікації (принцип відпо­відності);

—детальність опису обов'язків повинна точно відповідати роз­межуванню сфер діяльності різних робочих місць, перешкоджати виникненню «нічийних» зон (принцип належної деталізації). При цьо­му ступінь деталізації обов'язків повинен бути однаковим. В іншо­му випадку можливий ухил у сторону виконання працівником найбільш точно сформульованих обов'язків;

— за можливості кожний пункт інструкції, що визначає обов'яз­ки працівника, повинен містити показник виконання, який сприяє об'єктивному оцінюванню праці (принцип показників);

— у переліку завдань (функцій) бажано визначити питому вагу кожного напряму роботи (принцип значущості отриманих завдань);

Вимоги до посадової інструкції

— опис робочого місця повинен надати працівнику можливості для розкриття власного «я» (принцип самовираження) й забезпечен­ня зростання професійної майстерності (принцип підвищення квалі­фікації);

— посадові інструкції необхідно періодично, наприклад раз на рік, переглядати, щоб опис робочих місць не був занадто жорстким (принцип оновлення).

Правові вимоги до посадової інструкції полягають у такому:

— інструкція повинна відповідати тарифно-кваліфікаційній ха­рактеристиці і чинному на момент її затвердження законодавству;

— форма посадової інструкції, структура її тексту повинні відпо­відати чинним стандартам організаційно-розпорядчої документації. Зокрема, текст посадової інструкції складається з таких розділів.

Загальні положення. Визначаються сфера діяльності певного спеціаліста, порядок його призначення й звільнення з посади, яку він обіймає, заміщення на посаді під час відсутності, визначаються кваліфікаційні вимоги, підпорядкованість спеціаліста й посадові особи, якими він керує. У розділі перераховуються правові акти й нормативні документи, якими повинен керуватися спеціаліст у своїй діяльності.

Функції. Визначаються напрями діяльності спеціаліста.

Посадові обов 'язки. Перераховуються конкретні завдання, по­кладені на спеціаліста; вказується форма його участі в процесі уп­равління — керує, затверджує, забезпечує, готує, розглядає, вико­нує, контролює, узгоджує, подає, наглядає тощо.

Права. Визначаються права, які надаються спеціалісту для ви­конання покладених на нього функцій і обов'язків.

Відповідальність. Визначаються види відповідальності за не­своєчасне та неякісне виконання спеціалістом посадових обов'язків і невикористання наданих йому прав.

Взаємовідносини (зв'язки за посадою). Перераховується коло посадових осіб, з якими спеціаліст вступає в службові взаємовідно­сини і від яких отримує інформацію, вказуються терміни отримання й подання інформації, визначається порядок підписування, узго­дження й затвердження документів.

Посадова інструкція вступає в дію згідно з наказом керівника навчального закладу.

Запропоновані до уваги читачів моделі посадових інструкцій відображають до певної міри міжгалузеві управлінські та правові вимоги в умовах школи. Подані варіанти можуть слугувати осно­вою для самостійної роботи зі створення в конкретному навчально­му закладі повного комплекту посадових інструкцій, форму і струк­туру яких подано нижче.

Директор школи

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики керівника освітнього закладу.

1.2. Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту» керів­ник закладу освіти, що є у загальнодержавній власності і підпоряд­ковується Міністерству освіти України, обирається за конкурсом і призначається на посаду відділом освіти шляхом укладання з ним контракту відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

1.3. Директор школи повинен мати повну вищу педагогічну осв­іту і стаж роботи не менше ніж 5 років на педагогічних чи керівних посадах, а також пройти відповідну атестацію.

Директорові школи суміщення посади з іншими керівними поса­дами (крім наукового й науково-методичного керівництва) в межах школи чи поза нею не дозволяється.

Посадові обов'язки директора школи не можуть виконуватися за сумісництвом.

1.4. Директор школи підпорядковується безпосередньо (вказати кому).

1.5. Директорові школи безпосередньо підпорядковуються його заступники. Директор школи уповноважений у межах своєї компе­тенції давати обов'язкові для виконання вказівки (розпорядження) будь-якому працівнику школи чи учневі. Директор школи уповно­важений відмінити розпорядження будь-якого іншого працівника школи.

1.6. У своїй діяльності директор школи керується Конституцією та законами України, Указами Президента України, рішеннями Уряду України, органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання; правилами й нормами охорони праці, техніки безпеки та протипожежної охорони, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі цією Інструкцією), трудо­вим договором (контрактом).

Директор школи дотримується норм Конвенції про права ди­тини.

2. Функції

До основних напрямів діяльності директора школи належать:

2.1. Організація освітньої (навчально-виховної) діяльності школи.

2.2. Забезпечення адміністративно-господарської (виробничої) діяльності школи.

2.3. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в школі.

2.4. _________________________

2.5._________________________

3. Посадові обов'язки

Директор школи виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Здійснює загальне управління діяльністю школи в усіх на­прямах відповідно до її Статуту й законодавства України.

3.2. Спільно з радою школи визначає стратегію, мету й завдання розвитку школи, приймає рішення про програмне планування її ро­боти.

3.3. Здійснює розробку, затвердження і впровадження про­грам розвитку закладу, освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, Статуту і правил внутрішнього розпорядку школи та інших локальних нормативних актів і навчально-методичних доку­ментів.

3.4. Визначає структуру управління школою, штатний роз­пис.

3.5. Вирішує наукові, навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності школи.

3.6. Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників школи.

3.7. Здійснює підбір, прийом на роботу і розстановку кадрів.

3.8. Визначає посадові обов'язки працівників, створює умови для підвищення рівня їхньої професійної майстерності.

3.9. Встановлює посадові оклади працівників школи в межах власних фінансових засобів з урахуванням обмежень, визначених державними та місцевими нормативами.

ЗЛО. Визначає надбавки й доплати до ставок і посадових ок­ладів працівників школи.

3.11. Затверджує розклад занять учнів, графіки роботи й педаго­гічне навантаження працівників школи, тарифікаційні списки і гра­фіки відпусток.

3.12. Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат у колек­тиві.

3.13. Визначає спільно з органом громадського самоврядування порядок і розміри преміювання працівників школи.

3.14. Формує контингент школярів у межах визначеної ліцен­зією квоти чи відповідно до Положення про загальноосвітні закла­ди, забезпечує соціальний захист і захист прав учнів.

3.15. Забезпечує державну реєстрацію школи, ліцензування освітньої діяльності, державну атестацію та акредитацію за­кладу.

3.16. Забезпечує створення в школі необхідних умов для роботи підрозділів організацій громадського харчування і медичних за­кладів, контролює їхню роботу з метою охорони й зміцнення здоро­в'я учнів та працівників школи.

3.17. Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, гро­мадськістю, батьками (особами, які їх замінюють).

3.18. Організовує і вдосконалює методичне забезпечення освіт­нього процесу, сприяє діяльності вчительських (педагогічних) това­риств і організацій, методичних об'єднань.

3.19. Керує діяльністю педагогічної ради школи.

3.20. Координує в школі діяльність громадських (в тому числі дитячих і молодіжних) організацій (об'єднань).

3.21. Забезпечує виконання колективного договору, створює не­обхідні умови для нормальної роботи органів громадського само­врядування, профспілкової організації.

3.22. Забезпечує раціональне використання бюджетних асигну­вань, а також коштів, які надходять з інших джерел; надає заснов­никові та громадськості щорічний звіт про забезпечення і витрати фінансових коштів і матеріальних засобів.

3.23. Забезпечує залучення з метою здійснення діяльності, пе­редбаченої Статутом школи, додаткових джерел коштів і мате­ріальних засобів, у тому числі використання банківського кре­диту.

3.24. Представляє школу в державних, місцевих, громадських та інших органах, організаціях, закладах.

3.25. Забезпечує облік, збереження й поповнення навчально-матеріальної бази, облік і збереження документації, організовує діловодство, ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності.

3.26. Організовує у встановленому порядку роботу з при­значення допомоги, державного соціального забезпечення та пенсій.

3.27. Керує на правах оперативного управління майном, що є власністю школи, розпоряджається кредитами.

3.28. Організовує роботу зі створення та забезпечення умов здійснення освітнього процесу відповідно до чинного законодав­ства про працю, міжгалузевих і відомчих нормативних документів та інших локальних актів з охорони праці і Статуту школи, очолює цивільну оборону школи.

3.29. Забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних ко­мунікацій, обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність до чинних стандартів, правил і норм з охорони праці, своєчасно організовує огляди й ремонт приміщень освітнього за­кладу.

3.30. Призначає осіб, відповідальних за дотримання вимог з охо­рони праці в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалі тощо, а також у підсобних приміщеннях.

3.31. Затверджує посадові обов'язки із забезпечення безпеки жит­тєдіяльності для педагогічного колективу.

3.32. Організовує заходи із впровадження пропозицій членів ко­лективу, спрямованих на подальше покращення й оздоровлення умов проведення освітнього процесу.

3.33. Виносить на обговорення педагогічним колективом пропо­зиції щодо організації роботи з охорони праці.

3.34. Звітує на зборах трудового колективу про стан охорони праці, забезпечення оздоровлення працівників та учнів, покращен­ня умов освітнього процесу, а також про вжиті заходи з усунення виявлених недоліків.

3.35. Організовує забезпечення працівників школи спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповід­но до чинних типових норм та інструкцій, а також учнів під час проведення суспільне корисної і продуктивної праці, практичних та лабораторних робіт тощо.

3.36. Проводить профілактичну роботу із запобігання травма­тизму та зниження рівня захворюваності працівників і учнів.

3.37. Оформляє прийом нових працівників тільки за наявності позитивного висновку медичного закладу, контролює своєчасне про­ведення диспансеризації працівників і учнів.

3.38. Організовує в установленому порядку роботу комісії щодо прийому школи до нового навчального року, підписує відповідні акти.

3.39. Забезпечує виконання директивних і нормативних доку­ментів з охорони праці, постанов органів управління освітою, дер­жавного нагляду і технічної інспекції.

3.40. Негайно повідомляє про груповий важкий нещасний випа­док і випадки зі смертельним наслідком безпосередньо керівникові органу управління освітою, батькам травмованої особи чи особам, що їх замінюють, вживає всіх можливих заходів щодо усунення при­чин, які викликали нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного та об'єктивного розслідування відпо­відно до чинних положень.

3.41. Укладає щорічну угоду з охорони праці й організовує спільно з профспілковим комітетом її виконання, підбиває підсумки виконання угод з охорони праці один раз на півріччя.

3.42. Затверджує за узгодженням із профспілковим комітетом інструкції для працівників і учнів з охорони праці, в установленому порядку організовує перегляд чинних інструкцій.

3.43. Проводить вступний інструктаж з охорони праці з прийня­тими на роботу особами, інструктаж на робочому місці з працівни­ками освітнього закладу, оформляє проведення інструктажів у відпо­відному журналі.

3.44. Планує в установленому порядку періодичне навчання пра­цівників школи з питань забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці на короткотермінових курсах і семінарах, що орга­нізовуються органами управління освітою.

3.45. Вживає заходів спільно з профспілковим комітетом, бать­ками щодо покращення організації харчування, асортименту продуктів, створення умов для якісного приготування їжі в їдальні, бу­феті школи.

3.46. Вживає заходів спільно з медичними працівниками щодо покращення медичного обслуговування та оздоровчої роботи в на­вчальному закладі.

3.47. Забезпечує навантаження працівників і учнів з урахуван­ням їхніх психо-фізіологічних можливостей, забезпечує оптималь­ний режим праці та відпочинку.

3.48. Забороняє проведення освітнього процесу за наявності не­безпечних умов для здоров'я учнів чи працівників.

3.49. Проходить періодичне медичне обстеження.

3.50. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, побуті, громадських місцях.

3.51. _____________________________

4. Права

Директор школи має право в межах своєї компетентності:

4.1. Видавати накази й давати розпорядження працівникам школи.

4.2. Заохочувати і притягати до дисциплінарної та іншої відпов­ідальності працівників школи.

4.3. Вживати заходів дисциплінарного впливу на учнів за вчин­ки, які дезорганізують навчально-виховний процес, у порядку, встановленому Статутом школи та Правилами заохочення й пока­рання.

4.4. Укладати договори, в тому числі трудові.

4.5. Відкривати й закривати рахунки в банках.

4.6. Бути присутнім на будь-яких заняттях, що проводяться з уч­нями школи (без права входити в клас після початку заняття без термінової необхідності і робити зауваження вчителеві під час за­няття).

4.7. Вносити в необхідних випадках тимчасові зміни до розкла­ду занять, відміняти уроки, тимчасово об'єднувати групи й класи для проведення спільних занять.

4.8. Делегувати свої повноваження, давати доручення.

4.9_____________________

4.10___________________.

5. Відповідальність

5.1. Директор школи несе відповідальність за рівень кваліфі­кації працівників школи, реалізацію освітніх програм відповідно до навчального плану й графіка навчального процесу, якість ос­віти випускників, життя і здоров'я, дотримання прав і свобод учнів і працівників школи у встановленому законодавством України по­рядку.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку шко­ли, інших локальних нормативних документів, законних розпоря­джень органів управління освітою, посадових обов'язків, встанов­лених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, директор несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення тру­дової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути застосо­ване звільнення.

5.3. За використання, в тому числі одноразове, методів вихован­ня, пов'язаних із фізичним і/або психічним насиллям над особисті­стю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку директор може бути звільнений з посади відповідно до чинного трудового законодавства.

5.4. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, са­нітарно-гігієнічних правил організації навчально-виховного про­цесу директор школи притягається до адміністративної відповідаль­ності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним зако­нодавством.

5.5. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'яз­ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки директор школи несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодав­ством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою) :

Директор школи:

6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, встановленим відповідно до 40-годинного робочого тижня.

6.2. Директор школи взаємодіє:

6.2.1. З органами громадського самоврядування навчального закладу.

Орієнтовні посадові інструкції...

6.2.2. З опікунською радою школи.

6.2.3. З педагогічною радою школи.

6.2.4.3 органами місцевого самоврядування (узгодження річних календарних навчальних графіків).

6.3. Директор школи самостійно планує свою роботу на навчаль­ний рік і навчальну чверть.

6.4. Директор школи надає у встановлені терміни та у визна­ченій формі звітність засновнику та іншим уповноваженим держав­ним і місцевим органам.

6.5. Директор школи одержує від засновника, державних і місцевих органів інформацію нормативно-правового і організа­ційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними доку­ментами.

6.6. Директор навчального закладу систематично обмінюєть­ся інформацією зі своїми заступниками та іншими працівниками школи.

Заступник директора школи

з навчально-виховноїроботи

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики заступника директора (керівника, на­чальника, завідувача) закладу освіти.

Під час розробки Інструкції враховувалися рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітніх закладах Міністерства освіти України.

1.2. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи призначається на посаду і звільняється з неї начальником (завідува­чем) управління (відділу) освіти.

На період відпустки чи тимчасової непрацездатності заступни­ка директора школи з навчально-виховної роботи його обов'язки можуть бути покладені на заступника директора з виховної роботи або вчителя з числа найбільш досвідчених педагогів. Тимчасове виконання обов'язків у таких випадках здійснюється на підставі наказу директора школи, виданого з дотриманням вимог законо­давства про працю.

1.3. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи повинен мати повну вищу педагогічну освіту і стаж роботи не мен­ше ніж 5 років на педагогічних чи керівних посадах.

1.4. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи підпорядковується безпосередньо директору школи.

1.5.Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи безпосередньо підпорядковуються: __________________________________________________________________________________________________.

1.6. У своїй діяльності заступник директора школи з навчально-виховної роботи керується Конституцією України, Законом Украї­ни «Про освіту», Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, трудовим законодавством, пра­вилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статутом, локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, на­казами й розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи до­тримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності заступника директора школи з навчально-виховної роботи є:

2.1. Організація навчально-виховного процесу в школі, управ­ління ним і контроль за розвитком цього процесу.

2.2. Методичне керівництво педагогічним колективом.

2.3. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному процесі.

3. Посадові обов'язки

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи вико­нує такі посадові обов'язки:

3.1. Організовує поточне і перспективне планування діяльності педагогічного колективу.

3.2. Координує роботу вчителів та інших педагогічних праців­ників з виконання навчальних планів та програм.

3.3. Організовує і координує розробку необхідної навчально-методичної документації.

3.4. Здійснює систематичний контроль за якістю навчального та виховного процесів і об'єктивністю оцінювання результатів освіт­ньої підготовки учнів, роботою гуртків і факультативів, відвідує уроки та інші види навчальних занять, що проводяться педагогічни­ми працівниками школи, аналізує їхні форму та зміст, доводить ре­зультати аналізу до відома педагогів.

3.5. Організовує роботу з підготовки й проведення державної підсумкової атестації.

3.6. Організовує просвітницьку роботу серед батьків, приймає батьків (осіб, які їх замінюють) з питань організації навчально-ви­ховного процесу.

3.7. Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій.

3.8. Здійснює контроль за навчальним навантаженням учнів.

3.9. Складає розклад навчальних занять та іншої освітньої, в тому числі й культурно-розважальної, діяльності, забезпечує якісну і своєчасну заміну уроків тимчасово відсутніх вчителів, веде жур­нал обліку пропущених і замінених уроків.

3.10. Забезпечує своєчасну підготовку встановленої звітної до­кументації, контролює правильне і своєчасне ведення вчителями класних журналів та журналів груп продовженого дня, іншої доку­ментації.

3.11. Бере участь у комп'ютеризації школи, здійснює заходи щодо збереження контингенту учнів.

3.12. Контролює дотримання учнями правил для учнів.

3.13. Бере участь у підборі та розстановці педагогічних кадрів, організовує підвищення кваліфікації та рівня професійної майстер­ності, керує роботою методоб'єднань, підвищує свою кваліфікацію.

3.14. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального про­цесу, бере участь у роботі педагогічної ради школи.

3.15. Бере участь у підготовці й проведенні атестації педагогіч­них та інших працівників школи.

3.16. Веде, підписує і передає директору школи табель обліку робочого часу безпосередньо підпорядкованих йому вчителів та навчально-допоміжного персоналу.

3.17. Здійснює заходи щодо забезпечення навчальних кабінетів сучасним обладнанням, наочними посібниками й технічними засо­бами навчання, поповнення бібліотеки науково-методичною, худож­ньою, навчальною літературою, фаховими газетами та журналами.

3.18. Організовує роботу з дотримання в навчальному процесі норм і правил охорони праці.

3.19. Здійснює контроль за безпечним станом обладнання, при­ладів, технічних і наочних засобів навчання, які використовуються в навчальному процесі.

3.20. Дозволяє проведення навчального процесу з учнями, вихо­ванцями за наявності обладнаних для таких цілей навчальних при­міщень, що відповідають нормам і правилам безпеки життєдіяльності і прийняті до експлуатації з укладанням відповідного акту.

3.21. Організовує за участю заступника директора з адміністра­тивно-господарської роботи своєчасне та якісне проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу, а також підсоб­них приміщень.

3.22. Складає на підставі даних, отриманих від медичного за­кладу, списки осіб, які підлягають періодичному медичному огля­ду, із зазначенням факторів, які зумовлюють необхідність проведен­ня останнього.

3.23. Організовує розробку і періодичний перегляд (не менше одного разу на 5 років) інструкцій з охорони праці, а також розділів, що стосуються вимог безпеки життєдіяльності, в методичних вказів­ках до виконання практичних і лабораторних робіт.

3.24. Контролює своєчасне проведення інструктажів для учнів, вихованців, їх реєстрацію у відповідному журналі.

3.25. Спільно із заступником директора школи з виховної робо­ти визначає методику, порядок навчання правил дорожнього руху, поведінки на воді й вулиці, пожежної безпеки. Здійснює перевірку зазначених знань учнів, вихованців.

3.26. Здійснює спільно з профспілковою організацією адмініст­ративно-господарський контроль за дотриманням правил безпечно­го користування навчальними приладами та обладнанням, хімічни­ми реактивами, наочними посібниками, шкільними меблями та їх зберіганням. Своєчасно вживає заходів щодо вилучення хімічних реактивів, навчального обладнання, приладів, не передбачених ти­повим переліком, в тому числі саморобних, встановлених у май­стернях, навчальних та інших приміщеннях без відповідного акту-дозволу; зупиняє навчальний процес у приміщеннях навчального закладу, якщо там створюються небезпечні для здоров'я працівників і учнів умови.

3.27. З'ясовує обставини нещасних випадків, що сталися з пра­цівниками, учнями, вихованцями.

3.28. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, побуті, в громадських місцях.

3.29. Надає учнівським колективам допомогу у проведенні оздо­ровчих, культурно-освітніх та інших заходів.

3.30. Проходить періодичні медичні обстеження.

4. Права

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи має право в межах своєї компетенції:

4.1. Бути присутнім на будь-яких заняттях, які проводяться з уч­нями (вихованцями) школи (без права входити в клас після початку заняття без термінової потреби і робити зауваження вчителеві під час заняття).

4.2. Давати обов'язкові для виконання розпорядження безпосе­редньо підпорядкованим йому працівникам.

4.3. Притягати до дисциплінарної відповідальності учнів (вихо­ванців) за вчинки, які дезорганізують навчально-виховний процес, у порядку, визначеному Статутом школи й Правилами заохочення та покарання учнів.

4.4. Вносити в разі потреби тимчасові зміни до розкладу занять, відміняти заняття, тимчасово об'єднувати групи і класи для прове­дення спільних занять.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк­цією, в тому числі за невикористання наданих прав, заступник ди­ректора школи з навчально-виховної роботи несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудової дисципліни як дисциплінарне пока­рання може бути застосоване звільнення.

5.2. За застосування (в тому числі одноразове) методів вихован­ня, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня (вихованця), а також скоєння іншого аморального вчинку за­ступник директора школи з навчально-виховної роботи може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства.

5.3. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, са­нітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу заступник директора школи з навчально-виховної роботи притя­гається до адміністративної відповідальності в порядку і у випад­ках, передбачених адміністративним законодавством.

5.4. За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'яз­ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки заступник директора школи з навчально-виховної роботи несе ма­теріальну відповідальність в порядку і в межах, встановлених тру­довим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи:

6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, затвердженим директором школи.

6.2. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік та се­местр. План роботи затверджується директором школи не пізніше як за п'ять днів до початку запланованого періоду.

6.3. Подає директору школи письмовий звіт про свою діяльність обсягом не більше п'яти машинописних сторінок протягом 10-ти днів після закінчення кожного навчального семестру.

6.4. Отримує від директора школи інформацію нормативно-пра­вового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.5. Візує накази директора школи з питань організації навчаль­но-виховного процесу.

6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які нале­жать до його компетенції, з педагогічними працівниками школи, заступниками директора з виховної та адміністративно-господарсь­кої роботи.

6.7. Виконує обов'язки директора школи в період тимчасової його відсутності. Виконання обов'язків директора здійснюється відповідно до трудового законодавства і Статуту школи на підставі наказу директора чи наказу керівника органу управління освітою.

Заступник директора школи з виховної роботи

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики заступника директора (керівника, на­чальника, завідувача) закладу освіти, директора (начальника, зав­ідувача) філіалу закладу освіти. Під час складання інструкції вра­ховані типові рекомендації щодо організації служби охорони праці в закладах освіти.

1.2. Заступник директора школи з виховної роботи призначаєть­ся на посаду і звільняється з неї директором школи.

На період відпустки і тимчасової непрацездатності заступника директора школи з виховної роботи його обов'язки можуть бути покладені на заступника директора з навчально-виховної роботи або на вихователя з числа найбільш досвідчених педагогів. Тимча­сове виконання обов'язків у таких умовах здійснюється на основі наказу директора школи, виданого з дотриманням законодавства про працю.

1.3. Заступник директора з виховної роботи повинен мати повну вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше ніж 5 років на педа­гогічних чи керівних посадах.

1.4. Заступник директора школи з виховної роботи підпорядко­вується безпосередньо директору школи.

1.5. Заступнику директора школи з виховної роботи безпосеред­ньо підпорядковуються: __________________________________________________________________________________________________.

1.6. У своїй діяльності заступник директора школи з виховної роботи керується Конституцією України, законами України, Ука­зами Президента України, рішеннями уряду України і органів уп­равління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; пра­вилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Заступник директора школи з виховної роботи дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності заступника директора школи з виховної роботи є:

2.1. Організація позакласної і позашкільної виховної роботи з учнями.

2.2. Методичне управління виховним процесом.

2.3. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в позакласній та позашкільній роботі з учнями.

3. Посадові обов'язки

Заступник директора школи з виховної роботи виконує такі по­садові обов'язки:

3.1. Організовує поточне і перспективне планування позаклас­ної і позашкільної роботи з учнями та її здійснення.

3.2. Координує роботу вихователів, класних керівників та інших безпосередньо йому підпорядкованих працівників.

3.3. Організовує і координує розробку необхідної навчально-методичної документації.

3.4. Здійснює систематичний контроль за якістю виховного про­цесу, роботою гуртків, груп продовженого дня і проведенням позакласних та позашкільних заходів, відвідує позакласні та по­зашкільні заходи, заняття гуртків, груп продовженого дня, аналізує їхню діяльність, доводить результати аналізу до відома педагогів.

3.5. Організовує просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, що їх замінюють) з питань організації виховного процесу.

3.6. Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні та розробці інноваційних виховних програм і технологій.

3.7. Спільно із заступником директора школи з навчально-ви­ховної роботи складає розклад занять груп продовженого дня та іншої виховної діяльності, забезпечує своєчасну та якісну заміну тимчасово відсутніх вихователів, інших безпосередньо підпоряд­кованих йому педагогів.

3.8. Забезпечує своєчасне складання встановленої звітної доку­ментації, контролює правильне і своєчасне ведення вихователями, класними керівниками, іншими педагогами журналів груп продов­женого дня, класних журналів, іншої документації.

3.9. Надає допомогу колективам учнів у проведенні культурно-освітніх і оздоровчих заходів.

3.10. Контролює дотримання учнями Статуту і Правил для учнів школи.

3.11. Бере участь у підборі і розстановці педагогічних кадрів, орга­нізовує підвищення їхньої кваліфікації та рівня професійної майстер­ності, керує роботою методоб'єднань, підвищує свою кваліфікацію.

3.12. Вносить пропозиції щодо вдосконалення виховного проце­су, бере участь у роботі педагогічної ради школи.

3.13. Бере участь у підготовці та проведенні атестації педагогіч­них працівників школи.

3.14. Веде, підписує і передає директору школи табель обліку робочого часу безпосередньо підпорядкованих йому педагогів і на­вчально-допоміжного персоналу.

3.15. Здійснює заходи щодо поповнення бібліотеки навчально-методичною літературою, фаховими журналами та газетами.

3.16. Забезпечує виконання класними керівниками, вихователя­ми, іншими безпосередньо підпорядкованими йому працівниками по­кладених на них обов'язків щодо організації забезпечення безпеки життєдіяльності учнів, організовує виховну роботу, суспільно-ко­рисну працю учнів відповідно до норм та правил охорони праці.

3.17. Бере участь у здійсненні адміністративно-господарсько­го контролю з питань забезпечення безпеки життєдіяльності, у роз­слідуванні нещасних випадків, які трапилися з працівниками та учнями.

3.18. Надає методичну допомогу класним керівникам, керівни­кам груп продовженого дня, гуртків, спортивних секцій, трудових об'єднань, у тому числі з питань забезпечення охорони праці учнів, запобігання травматизму та нещасним випадкам.

3.19. Інструктує безпосередньо підпорядкованих йому праців­ників з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки з оформленням відповідної документації; скла­дає інструкції з техніки безпеки для шкільних гуртків.

3.20. Контролює дотримання та вживає заходів щодо виконання санітарно-гігієнічних норм, вимог, правил з охорони праці, пожеж­ної безпеки під час проведення виховних заходів та робіт за межами навчального закладу.

3.21. Організовує з учнями та їхніми батьками (особами, що їх замінюють) заходи щодо запобігання травматизму, дорожньо-транс­портним пригодам, нещасним випадкам, які трапляються на вулиці, організовує залучення батьків до проведення виховної роботи з уч­нями, сприяє створенню комплексної системи виховання.

3.22. Встановлює і підтримує зв'язки школи із закладами поза­шкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань позашкільного виховання.

3.23. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають гро­мадському статусу педагога, в школі, побуті, громадських місцях.

3.24. Проходить періодичні медичні обстеження.

4. Права

Заступник директора школи з виховної роботи має право в ме­жах своєї компетенції:

4.1. Перевіряти роботу безпосередньо підпорядкованих йому працівників, бути присутнім на заняттях та заходах, які проводять­ся в навчальному закладі; давати педагогічним працівникам обо­в'язкові для виконання розпорядження.

4.2. Притягати до дисциплінарної відповідальності учнів за вчин­ки, які дезорганізують виховний процес, у порядку, встановленому Статутом школи й Правилами заохочення та покарання.

4.3. Вносити в разі необхідності тимчасові зміни до розкладу занять гуртків та груп продовженого дня, спортивних секцій тощо, відміняти заняття, тимчасово об'єднувати групи для проведення спільних занять.

4.4. Вимагати від працівників необхідних відомостей, доку­ментів, пояснень тощо.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту чи Правил внутрішнього трудового розпорядку шко­ли, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, заступ­ник директора школи з виховної роботи несе дисциплінарну відпов­ідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути застосоване звільнення з роботи.

5.2. За використання (в тому числі одноразове) методів вихован­ня, пов'язаних із фізичним і/чи психологічним насиллям над особис­тістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку заступник директора з виховної роботи може бути звільнений з посади відпо­відно до трудового законодавства.

5.3. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, са­нітарно-гігієнічних вимог до організації навчально-виховного про­цесу заступник директора школи з навчально-виховної роботи при­тягається до адміністративної відповідальності у порядку та у ви­падках, передбачених законодавством.

5.4. За-завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'яз­ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки заступник директора школи з виховної роботи несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Заступник директора школи з виховної роботи:

6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня згідно з гра­фіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвер­дженим директором школи.

6.2. Самостійно планує свою роботу на кожні навчальний рік та навчальний семестр. План роботи затверджується директором шко­ли не пізніше ніж за п'ять днів до початку запланованого періоду.

6.3. Подає директору письмовий звіт про свою діяльність обся­гом не більше п'яти машинописних сторінок протягом 10-ти днів після закінчення кожного навчального семестру.

6.4. Отримує від директора школи інформацію нормативно-пра­вового та організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.5. Візує накази директора школи з питань організації виховної роботи.

6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які нале­жать до його компетенції, з адміністрацією та педагогічними пра­цівниками школи.

6.7. Виконує обов'язки заступника директора школи з навчаль­но-виховної роботи в період його тимчасової відсутності. Виконан­ня обов'язків здійснюється відповідно до законодавства про працю на основі наказу директора школи.

Заступник директора школи з наукової роботи

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики заступника директора (керівника, на­чальника, завідувача) закладу освіти.

Під час розробки Інструкції враховувалися рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітніх закладах Міністерства освіти України.

1.2. Заступник директора школи з наукової роботи призначаєть­ся на посаду і звільняється з неї начальником (завідувачем) управ­ління (відділу) освіти.

На період відпуски чи тимчасової непрацездатності заступника директора школи з наукової роботи його обов'язки можуть бути по­кладені на заступника директора з навчально-виховної роботи або вчителя з найбільш досвідчених педагогів. Тимчасове виконання обо­в'язків у таких випадках здійснюється на підставі наказу директора школи, виданого з дотриманням вимог законодавства про працю.

1.3. Заступник директора школи з наукової роботи повинен мати повну вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше ніж 5 років на педагогічних чи керівних посадах.

1.4. Заступник директора школи з наукової роботи підпорядко­вується безпосередньо директору школи.

1.5. Заступнику директора школи з наукової роботи безпосеред­ньо підпорядковуються: _____________________________________________________________________________________________.

1.6. У своїй діяльності заступник директора школи з наукової роботи керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Указами Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України та органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, трудовим законодавством, пра­вилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статутом, локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, на­казами й розпорядженням директора, цією Інструкцією), трудо­вим договором (контрактом).

Заступник директора школи з наукової роботи дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрями діяльності заступника директора з наукової роботи є:

2.1. Організація науково-дослідницької, дослідно-експеримен­тальної роботи в школі

2.2. Координація проектів розвитку школи.

3. Посадові обов'язки

Заступник директора школи з наукової роботи виконує такі по­садові обов'язки:

3.1. Визначає, аналізує та оцінює якість освіти в школі, резуль­тати освітнього процесу, вивчає досягнення, попередній досвід.

3.2. Організує визначення й оцінювання нововведень, апробова­них у школі.

3.3. Планує та організовує розробку програми розвитку школи, визначає завдання за основними напрямами розвитку.

3.4. Розробляє заходи з підвищення рівня професійної компе­тентності учасників інноваційної діяльності в школі.

3.5. Координує спільну діяльність окремих учасників інновацій­ного процесу та їхніх груп, взаємодію в інноваційній діяльності пра­цівників школи і залучених представників сторонніх організацій.

3.6. Керує дослідницькою, експериментальною діяльністю педа­гогів і учнів школи.

3.7. Керує роботою загальношкільних колегіальних органів, які причетні до вирішення проблем розвитку школи (науково-методич­ної ради, експертної ради тощо).

3.8. Контролює реалізацію стратегії розвитку школи та вико­нання прийнятих рішень у сфері розвитку школи.

3.9. Розробляє методологічні документи, які забезпечують інно­ваційну, дослідницьку, експериментальну діяльність.

3.10. Консультує учасників інноваційних процесів з принципо­вих питань реалізації нововведень та осіб, які залучаються до співпраці зі школою, з питань її розвитку.

3.11. Оцінює стратегічні документи школи (навчальний план, освітню програму, концепцію і програму розвитку школи).

3.12. Організовує вивчення, узагальнення й поширення досвіду інноваційної діяльності в школі.

4. Права

Заступник директора школи з наукової роботи має право в ме­жах своєї компетенції:

4.1.Брати участь у розробці інноваційної політики і стратегії розвитку школи, у створені відповідних нормативних документів.

4.2. Брати участь у розробках будь-яких управлінських рішень, які стосуються питань розвитку школи, проведення інноваційної, дослідницької, експериментальної роботи.

4.3. Вносити пропозиції щодо створення і ліквідації тимчасових творчих колективів, інших груп і об'єднань, які займаються іннова­ційною, творчою, пошуковою діяльністю.

4.4. Брати участь у розробці положень про підрозділи, які займа­ються роботою з розвитку школи, їх комплектацію, обов'язки, по­вноваження, відповідальність.

4.5. Вносити пропозиції щодо початку, припинення чи призупи­нення конкретних інноваційних дій, проектів, експериментів.

4.6. Вимагати від різних підрозділів, служб і окремих учасників інноваційної діяльності робочу документацію (положення, плани, програми експериментів, матеріали спостережень, контрольні ро­боти тощо) для контролю і внесення коректив.

4.7. Бути присутнім на навчальних заняттях і заходах в експери­ментальних класах (групах, потоках) за домовленістю з експери­ментатором.

4.8. Вимагати від учасників інноваційного процесу дотримання технології експериментальної, дослідницької діяльності, норм і ви­мог професійної етики, виконання прийнятих шкільною радою планів і програм, які носять обов'язковий характер.

З.Відповідальність.

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, заступник ди­ректора школи з наукової роботи несе дисциплінарну відпові­дальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути застосоване звільнення.

5.2. За застосування (в тому числі одноразове) методів вихован­ня, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня (вихованця), а також скоєння іншого аморального вчинку за­ступник директора школи з наукової роботи може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства.

5.3. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, са­нітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу заступник директора школи з наукової роботи притягається до адм­іністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбаче­них адміністративним законодавством.

5.4. За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'яз­ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки заступник директора школи з наукової роботи несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Заступник директора школи з наукової роботи:

6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, затвердженим директором школи.

6.2. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік та на­вчальний семестр. План роботи затверджується директором школи не пізніше як за п'ять днів до початку запланованого періоду.

6.3. Подає директору школи письмовий звіт про свою діяльність в установленому порядку.

6.4. Отримує від директора школи інформацію нормативно-пра­вового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.5. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з педагогічними працівниками школи, заступни­ками директора школи з навчально-виховної, виховної роботи.

6.6. Виконує обов'язки директора школи в період тимчасової його відсутності. Виконання обов'язків директора школи здійснюється відповідно до трудового законодавства і Статуту школи на підставі наказу директора чи наказу керівника органу управління освітою.

Заступник директора з питань комп'ютеризації

1. Загальні положення

1.1. Заступник директора з питань комп'ютеризації призначаєть­ся на посаду і звільняється з неї начальником районного відділу ос­віти за згодою начальника міського управління освіти.

1.2. Заступник директора з питань комп'ютеризації повинен мати повну вищу педагогічну освіту і педагогічний стаж не менше 5-ти років.

1.3. Заступник директора з питань комп'ютеризації підпорядко­ваний безпосередньо директору.

1.4. У своїй діяльності заступник директора з питань комп'юте­ризації керується Конституцією і Законами України з питань осві­ти, наказами органів управління освітою всіх рівнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпоряд­ку школи, цією Інструкцією. Заступник директора з питань комп'ю­теризації дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності заступника директора з питань комп'ютеризації є:

2.1. Організація навчально-виховного процесу, інноваційної роботи в школі.

2.2. Контрольно-аналітична діяльність, спрямована на визначен­ня ефективності навчально-виховного й інноваційного процесів.

3. Посадові обов'язки

Заступник директора з питань комп'ютеризації виконує такі по­садові обов'язки:

3.1. Керує впровадженням нових інформаційних технологій, ком­п'ютерних спецкурсів, системи комп'ютерних уроків з традиційних дисциплін.

3.2. Забезпечує розвиток банку програмних продуктів.

3.3. Забезпечує ділове використання комп'ютерів у всіх сферах роботи навчального закладу.

3.4. Керує підготовкою учнів до участі в олімпіадах, турнірах, роботою видавничого комплексу навчального закладу.

3.5. Організовує облік дітей дошкільного віку у мікрорайоні школи.

3.6. Організовує облік платних освітніх послуг.

3.7. Відповідає за ведення документації замінених уроків, скла­дання табеля робочого часу педпрацівників.

3.8. Здійснює нагляд за викладанням інформатики, фізики, тру­дового навчання.

3.9. Відповідає за дотримання норм охорони праці в комп'ютер­них кабінетах.

4. Права

Заступник директора з питань комп'ютеризації має право на:

4.1. Самостійний вибір форм і методів роботи з учнями й плану­вання її виходячи із загального плану роботи школи та педагогічної доцільності.

4.2. Участь в управлінні школою в порядку, визначеному Стату­том школи, участь у роботі педагогічної ради школи.

4.3. Захист професійної честі й гідності.

4.4. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

4.5. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм профе­сійної етики.

4.6. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за винятком випадків, передбачених законом.

4.7. Підвищення кваліфікації.

4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповід­ну кваліфікаційну категорію.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту чи Правил внутрішнього розпорядку школи, інших локальних актів, законних розпоряджень адміністрації, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, заступник директора з питань комп'ютеризації несе дисциплінарну відповідальність у по­рядку, визначеному трудовим законодавством.

5.2. За застосування, в тому числі одноразове, методів вихован­ня, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над учнем, скоє­ння іншого аморального вчинку заступник директора з питань ком­п'ютеризації може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відпо­відно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

5.3. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки за­ступник директора з питань комп'ютеризації несе матеріальну відпо­відальність у порядку та межах, встановлених трудовим і/чи ци­вільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Заступник директора з питань комп'ютеризації:

6.1. Має ненормований робочий день; працює за графіком, скла­деним виходячи із 40-годинного робочого тижня і затвердженим ди­ректором школи.

6.2. Підтримує тісні зв'язки з іншими заступниками директора, завідувачами предметних кафедр, педагогічним колективом школи та іншими освітніми закладами, в тому числі з вищими навчальними закладами, педагогічними установами, громадськими організаціями.

6.3. Самостійно планує свою роботу на кожний навчальний рік і кожний семестр.

6.4. Отримує від директора школи інформацію нормативно-пра­вового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.

6.5. Систематично обмінюється інформацією з питань, що нале­жать до його компетенції, з педагогічними працівниками школи.

Заступник директора школи з адміністративно-господарської роботи

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики заступника керівника (директора, за­відувача) закладу освіти, директора (завідувача) філіалу закладу освіти. Під час розробки Інструкції враховані також рекомендації з питань організації охорони праці в закладах Міністерства освіти України.

1.2. Заступник директора школи з адміністративно-господарсь­кої роботи призначається на посаду і звільняється з неї директором школи. У період відпустки і тимчасової непрацездатності заступни­ка директора школи з адміністративно-господарської роботи його обов'язки виконує директор школи.

1.3. Заступник директора школи з адміністративно-господарської роботи призначається з числа осіб які мають спеціальну підготовку, необхідний стаж роботи та володіють достатнім практичним досвідом.

Особа, яка не має спеціальної підготовки чи необхідного стажу роботи, але володіє достатнім практичним досвідом і виконує якіс­но та в повному обсязі покладені на неї посадові обов'язки, як виня­ток, може бути призначена на посаду заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи.

Заступник директора школи з адміністративне-господарської роботи повинен мати відповідну групу допуску з електробезпеки, якщо в штаті школи немає електрика.

1.4. Заступник директора школи з адміністративно-господарсь­кої роботи підпорядковується безпосередньо директору школи.

1.5. Заступнику директора школи з адміністративно-господарсь­кої роботи безпосередньо підпорядковуються:

____________________________________________________________________________________________________.

1.6. У своїй діяльності заступник директора школи з адміністра­тивно-господарської роботи керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань адміністративно-господарської діяльності закладів освіти, прави­лами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, на­казами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом). Заступник директора школи з адміністра­тивно-господарської роботи дотримується Конвенції про права ди­тини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи є:

2.1. Забезпечення господарської діяльності школи.

2.2. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу.

2.3. Забезпечення здорових та безпечних умов праці і навчання.

3. Посадові обов'язки

Заступник директора школи з адміністративно-господарської роботи виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Керує господарською діяльністю школи.

3.2. Приймає матеріальні цінності, майно, меблі, інвентар шко­ли під відповідальність на зберігання в порядку, встановленому за­конодавством.

3.3. Забезпечує працівників школи канцелярським приладдям, предметами господарського призначення.

3.4. Забезпечує своєчасну підготовку школи до початку навчаль­ного року.

3.5. Здійснює поточний контроль за господарським обслугову­ванням і належним технічним та санітарно-гігієнічним станом спо­руд, класів, навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу, житло­вих та інших приміщень, іншого майна школи, а також їдальні відповідно до вимог норм і правил безпеки життєдіяльності.

3.6. Контролює раціональні витрати матеріалів і коштів школи.

3.7. Керує роботою з благоустрою, озеленення і прибирання те­риторії школи.

3.8. Спрямовує і координує роботу підпорядкованого йому тех­нічного і обслуговуючого персоналу школи, веде облік робочого часу цієї категорії працівників.

3.9. Організовує інвентарний облік майна школи, проводить інвентаризацію майна, своєчасно складає звітність і веде докумен­тацію щодо відповідної ділянки роботи.

3.10. Здійснює заходи щодо розширення господарської само­стійності школи, забезпечує своєчасне укладання необхідних угод.

3.11. Забезпечує дотримання вимог охорони праці під час екс­плуатації головної будівлі та інших приміщень школи, технологіч­ного, енергетичного обладнання, здійснює їх періодичний огляд і організовує їх поточний ремонт.

3.12. Забезпечує дотримання вимог техніки безпеки під час пере­міщення вантажів, вантажно-розвантажувальних робіт, експлуатації транспортних засобів на території школи.

3.13. Організовує дотримання норм пожежної безпеки забудов і споруд, слідкує за справністю засобів пожежегасіння.

3.14. Забезпечує навчальні кабінети, майстерні, побутові, гос­подарські та інші приміщення обладнанням та інвентарем, які відпо­відають правилам і нормам безпеки життєдіяльності, стандартам безпеки праці.

3.15. Організовує проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, періо­дичне випробовування і відповідне підтвердження справності водонагрівних та парових котлів, ємностей, які працюють під тиском, балонів для зріджених газів та газів під тиском, аналіз повітряного середовища на вміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, вимі­рювання рівня освітленості, радіації, шуму в приміщеннях навчаль­ного закладу відповідно до правил і норм безпеки життєдіяльності.

3.16. Організовує не менш як один раз на 5 років розробку інструкцій з охорони праці для технічного персоналу.

3.17. Організовує навчання, проводить інструктажі на робочо­му місці (вступний і періодичний) технічного та обслуговуючого персоналу, обладнує куточок безпеки життєдіяльності.

3.18. Отримує відповідно до поданих заявок спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту для працівників, учнів школи.

3.19. Забезпечує облік, зберігання протипожежного обладнан­ня, просушування, прання, ремонт і знезараження спецодягу, спец­взуття та засобів індивідуального захисту.

4. Права

Заступник директора школи з адміністративно-господарської роботи має право в межах своєї компетенції:

4.1. Давати обов'язкові для виконання розпорядження і вказівки підпорядкованим йому працівникам з числа технічного і обслугову­ючого персоналу школи.

4.2. Вільно відвідувати будь-які приміщення школи для контро­лю за збереженням майна, дотриманням правил пожежної безпеки, виробничої санітарії і безпеки праці без порушення нормального перебігу навчального процесу.

4.3. Робити подання директору школи про притягнення до дис­циплінарної і матеріальної відповідальності працівників школи за знищення майна школи, порушення правил техніки безпеки, вироб­ничої санітарії та пожежної безпеки.

4.4. Вносити пропозиції щодо вдосконалення організації праці технічного і обслуговуючого персоналу, рекомендувати працівників цієї категорії для нагородження та заохочення.

5. Відповідальність

5.1. Заступник директора школи з адміністративно-господарсь­кої роботи несе відповідальність за збереження майна і господарсь­кого інвентарю школи, їх своєчасне відновлення і поновлення, до­тримання правил техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки у встановленому законом порядку.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних актів, посадових обов'язків, визначених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, заступник директора школи з адмі­ністративно-господарської роботи несе дисциплінарну відпові­дальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути застосоване звільнення.

5.3. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних правил організації навчально-виховного процесу заступник директора школи з адміністративно-господарсь­кої роботи притягається до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодав­ством.

5.4. За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'яз­ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки заступник директора школи з адміністративно-господарської робо­ти несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначе­них трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Заступник директора школи з адміністративно-господарської роботи:

6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня.

6.2. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік та на­вчальний семестр. План роботи затверджується директором шко­ли не пізніше ніж через п'ять днів після початку запланованого періоду.

6.3. Отримує від директора школи інформацію нормативно-пра­вового та організаційно-методичного, господарсько-розпорядчого характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.4. Візує накази директора школи з питань адміністративно-господарської діяльності.

6.5. Систематично обмінюється з працівниками школи інформа­цією з питань, які належать до його компетенції.

Учитель

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики вчителя.

Під час розробки Інструкції враховано рекомендації з органі­зації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністер­ства освіти України.

Ця інструкція є типовою, її дія поширюється на всіх учителів школи, на її основі можуть бути розроблені аналогічні інструкції для вчителів, які ведуть окремі предмети, або вчителів початкової школи.

1.2. Вчитель призначається на посаду і звільняється з неї дирек­тором школи.

1.3. Вчитель повинен мати повну або базову вищу педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

1.4. Вчитель підпорядковується безпосередньо заступнику дирек­тора школи з навчально-виховної роботи.

1.5. Вчителеві безпосередньо підпорядковується лаборант (якщо вчитель виконує обов'язки завідувача кабінету).

1.6. У своїй діяльності вчитель керується Конституцією і закона­ми України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, тех­ніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Вчитель дотримується положень Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності вчителя є:

2.1. Навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки на­вчального предмета і віку школярів.

2.2. Стимулювання соціалізації учнів, формування в них загаль­ної культури забезпечення свідомого вибору ними професії та фор­мування готовності до функціонування в ринкових умовах.

2.3. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному закладі.

3. Посадові обов'язки

Вчитель виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Здійснює навчання і виховання учнів із урахуванням спе­цифіки навчального предмета, проводить уроки й інші навчальні заняття в закріплених за ним класах згідно з розподілом навчально­го навантаження, забезпечує під час занять належний порядок і дис­ципліну.

3.2. Реалізує прийняті в школі освітні програми відповідно до навчального плану, власного поурочного плану і розкладу занять; використовує при цьому різноманітні прийоми, методи й засоби на­вчання.

3.3. Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимо­гам державного освітнього стандарту.

3.4. Виконує правила і дотримується норм охорони праці, техні­ки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров'я учнів під час навчального процесу.

3.5. Оперативно повідомляє керівників школи про кожен нещас­ний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

3.6. Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома заві­дувача кабінету, адміністрації про всі недоліки в забезпеченні на­вчального процесу, які знижують працездатність учнів.

3.7. Проводить інструктаж учнів з правил безпеки праці під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

3.8. Організовує вивчення учнями правил охорони праці.

3.9. Здійснює контроль за дотриманням правил (інструкції) з охо­рони праці.

3.10. Веде в установленому порядку класну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно подає адміністрації школи звітні дані.

3.11. Бере участь у встановленому порядку в підсумковій атес­тації учнів.

3.12. Допускає у визначеному порядку на заняття представників адміністрації школи з метою контролювання й оцінювання своєї діяльності.

3.13. Заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпорядженням заступника директора школи з навчально-вихов­ної роботи.

3.14. Дотримується Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних правових актів школи.

3.15. Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів.

3.16. Готується до проведення занять, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у діяльності методичного об­'єднання та інших формах методичної роботи, які прийняті в школі.

3.17. Бере участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи.

3.18. Чергує по школі відповідно до графіку чергувань на пе­рервах між заняттями, а також за 20 хв до початку і протягом 20 хв після закінчення занять.

3.19. Підтримує постійний зв'язок з батьками учнів (особами, які їх замінюють).

3.20. Проходить періодичне медичне обстеження.

3.21. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають гро­мадському статусу вчителя, в школі, побуті, в громадських місцях.

3.22. У випадку виконання обов'язків завідувача кабінету:

— організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності (крім меблів) під відповідальність на збереження на підставі відповідних документів, забезпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентари­зації та списуванні майна кабінету;

— розробляє і періодично переглядає (не менш як один раз на 5 років) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження ди­ректору;

— контролює обладнання навчального кабінету протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності;

— проводить інструктаж з охорони праці учнів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі визначеного зразка або організовує його проведення іншими педагогами;

— не допускає проведення занять, пов'язаних із небезпекою для життя і здоров'я учнів і працівників школи, з повідомленням про це заступника директора з навчально-виховної роботи;

— вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання для включення їх в угоду з охорони праці.

4. Права

Вчитель має право на:

4.1. Участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Ста­тутом школи.

4.2. Захист професійної честі й гідності.

4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, надання відповідних пояснень.

4.4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, по­в'язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.

4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за винятком випадків, передбачених законом.

4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й вихован­ня, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методик оці­нювання знань учнів.

4.7. Підвищення своєї кваліфікації.

4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповід­ну кваліфікаційну категорію.

4.9. Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для ви­конання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотри­мання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідаль­ності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутріш­нього розпорядку школи.

5. Відповідальність

5.1. У визначеному законодавством України порядку вчитель несе відповідальність за:

— реалізацію в повному обсязі навчальних програм відповідно до навчального плану і розкладу занять;

— збереження життя і здоров'я учнів під час навчального процесу;

— дотримання прав і свобод учнів.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк­цією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, ви­значеному трудовим законодавством.

5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів вихован­ня, пов'язаних з фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

5.4. За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'яз­ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки учитель несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, ви­значених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Учитель:

6.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчаль­ного навантаження відповідно до розкладу навчальних занять, бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, само­стійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'яз­ками.

6.2. У період канікул, які не збігаються з відпусткою, залучаєть­ся адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організа­ційної роботи в межах часу, який не перевищує навчального наван­таження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.

6.3. Замінює в установленому порядку тимчасово відсутніх вчи­телів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (залежно від тривалості заміни).

6.4. Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності чи вчителями, які мають відставання з навчального плану у викладанні предмета в цьому класі.

6.5. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюєть­ся з відповідними документами.

6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які нале­жать до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними праців­никами школи.

Психолог

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі Положення про психологічну службу в системі освіти України, Етичного ко­дексу товариства психологів України та інших нормативних доку­ментів.

1.2. Психолог призначається на посаду і звільняється з неї на­чальником районного відділу освіти.

1.3. Психолог повинен мати вищу спеціальну (психологічну) ос­віту або повну вищу педагогічну освіту і спеціальну підготовку (кур­си) (без урахування стажу роботи).

1.4. Психолог підпорядкований безпосередньо директору школи.

1.5. У своїй діяльності психолог керується Законами України з питань освіти, Положенням про психологічну службу в системі осв­іти України, наказами органів управління освітою всіх рівнів; пра­вилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку школи, цією Інструкцією. Психолог дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності психолога є:

2.1. Організація психологічного діагностування учнів школи.

2.2. Організація сталої системи психологічної освіти вчителів.

2.3. Проведення психолого-корекційної роботи з учнями.

3. Посадові обов'язки

Психолог виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Бере участь в організації навчально-виховної роботи, спря­мованої на забезпечення умов для особистого розвитку учнів, збе­реження їхнього повноцінного психологічного здоров'я.

3.2. Зберігає професійну таємницю, не розповсюджує відомос­тей, що отримані в процесі діагностичної і корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню.

3.3. Проводить семінари та консультації для педагогічного скла­ду з питань психологічних аспектів розвитку, навчання, виховання учнів.

3.4. Веде облік роботи за місяць, графік консультацій для педа­гогів, учнів, батьків, журнал проведення консультацій, папки на кожну паралель класів з матеріалами щодо результатів роботи з учнями й педагогами.

3.5. Складає річний план роботи, узгоджений із директором і затверджений психологом районного центру.

3.6. Здійснює планування, виходячи з норм практичної психоло­гічної роботи з учнями й дорослими.

3.7. Будує свою діяльність на засадах довіри в тісній взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу.

3.8. Турбується про здоров'я і безпеку довірених йому учнів; до­тримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипо­жежного захисту.

3.9. Проходить періодичне безкоштовне медичне обстеження.

3.10. Підвищує свою кваліфікацію.

4. Права

Психолог має право на:

4.1. Самостійний вибір пріоритетних напрямів роботи, співвідно­шення різних видів робіт з огляду на потреби школи.

4.2. Спеціальний кабінет, забезпечений методичним, мате­ріальним обладнанням.

4.3. Захист професійної честі й гідності.

4.4. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

4.5. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм профес­ійної етики.

4.6. Конфіденційність дисциплінарного (службового) роз­слідування, за винятком випадків, передбачених законом.

4.7. Підвищення кваліфікації.

4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповід­ну кваліфікаційну категорію.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту чи Правил внутрішнього розпорядку школи, інших локальних актів, законних розпоряджень адміністрації, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, психолог несе дисцип­лінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законо­давством.

5.2. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над учнем, скоєння іншого аморального вчинку психолог може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства і Закону Ук­раїни «Про освіту».

5.3. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки психолог несе матеріальну відповідальність у порядку та межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Психолог:

6.1. Працює за графіком, складеним виходячи із 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2. Підтримує зв'язки з педагогічним колективом; професійно підпорядкований психологічному центру району, міста, області.

6.3. Подає директору школи і до центру професійного підпоряд­кування річний звіт про роботу.

6.4. Отримує від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.

Учитель-логопед

1. Загальні положення

1.1. Учитель-логопед призначається на посаду і звільняється з неї в порядку, встановленому для вчителів загальноосвітніх шкіл.

1.2. Учителем-логопедом призначають особу, яка має вищу де­фектологічну освіту.

1.3. Керівництво роботою учителя-логопеда здійснює районний відділ освіти.

1.4. У своїй діяльності учитель-логопед керується Законами «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про логопе­дичну службу та іншими керівними документами органів управлін­ня освітою всіх рівнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, цією посадовою Інструкцією. Учитель-логопед дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності учителя-логопеда є:

2.1. Усунення різних порушень усного й писемного мовлення учнів.

2.2. Запобігання різним відхиленням у мовному розвитку учнів.

2.3. Пропаганда логопедичних знань серед педагогів та батьків.

3. Посадові обов'язки

Учитель-логопед виконує такі обов'язки:

3.1. Проводить з дітьми заняття з виправлення дефектів усного і писемного мовлення, сприяє подоланню зумовленого ними відста­вання у вивченні рідної мови.

3.2. Відвідує уроки у закріплених за ним школах для вироблення єдиної спрямованості в роботі з учнями, які мають вади мовлення.

3.3. Складає щорічний звіт про роботу і подає його директору школи й до районного відділу освіти.

3.4. Бере участь у засіданнях методичних об'єднань учителів-логопедів.

3.5. Інформує педагогічну раду школи про завдання, зміст і ре­зультати роботи логопедичного пункту.

3.6. Веде пропаганду логопедичних знань серед батьків, пе­ріодично виступає на батьківських зборах з питань специфіки логопедичної роботи щодо підвищення успішності учнів; надає батькам консультації, які фіксуються в журналі обліку консуль­тацій.

3.7. Систематично підвищує свою кваліфікацію.

3.8. Дотримується етичних норм поведінки, що відповідають гро­мадському статусу педагога, в школі, побуті, громадських місцях.

4. Права

Учитель-логопед має право на:

4.1. Отримання кабінету площею не менше ніж 20 м2, стан якого відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

4.2. Забезпечення спеціальним обладнанням.

4.3. Захист професійної честі й гідності.

4.4. Ознайомлення зі скаргами, іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

4.5. Підвищення кваліфікації.

4.6. Проходження атестації на добровільній основі на відповід­ну кваліфікаційну категорію.

5. Відповідальність

5.1. Учитель-логопед несе відповідальність за обов'язкове відвідування учнями логопедичних занять, а також за дотримання розкладу занять (разом із класним керівником і адміністрацією школи).

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, учитель-логопед несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодав­ством.

5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів вихован­ня, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель-логопедможе бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до тру­дового законодавства і Закону України «Про освіту».

5.4. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу в зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки учитель-логопед несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносин (зв'язки за посадою)

Учитель-логопед:

6.1. Працює за графіком, складеним виходячи з 20-годинного робочого тижня, узгодженим з директором школи.

6.2. Забезпечує систематичний зв'язок із заступником директора з навчально-виховної роботи і класними керівниками учнів, що відвідують логопедичний пункт.

6.3. Направляє у разі потреби дітей з вадами мовлення до ра­йонної поліклініки для обстеження лікарями-спеціалістами (невро­патологом, психоневрологом, отоларингологом). Висновки лікарів-спеціалістів зберігаються в логопедичному пункті.

Викладач-організатор основ безпеки життєдіяльності, допризовної підготовки

1. Загальні положення

Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфі­каційної характеристики викладача-організатора основ безпеки життєдіяльності, допризовної підготовки (далі — викладач-організатор ОБЖ).

1.2. Викладач-організатор ОБЖ призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

1.3. Викладач-організатор ОБЖ повинен мати вищу професійну освіту і спеціальну підготовку з цивільної оборони (ІДО) або вищу чи середню військову освіту (без вимог до стажу роботи).

1.4. У своїй діяльності викладач-організатор ОБЖ керується Кон­ституцією і законами України, Указами Президента України, рішен­нями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання, оборони, ЦО і забезпечення функ­ціонування закладу в разі надзвичайних ситуацій, правилами і нор­мами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпо­рядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (кон­трактом).

Викладач-організатор ОБЖ дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності викладача-організатора ОБЖ є:

2.1. Викладання основ безпеки життєдіяльності.

2.2. Організація відповідно до законодавства допризовної підго­товки учнів і обліку військовозобов'язаних.

2.3. Організація і проведення в школі заходів з ІДО.

2.4. Підготовка школи до функціонування в умовах стихійного лиха.

3. Посадові обов'язки

Викладач-організатор ОБЖ виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Здійснює навчання і виховання учнів з урахуванням спе­цифіки курсів основ безпеки життєдіяльності й допризовної підго­товки.

3.2. Сприяє формуванню загальної культури учнів, забезпечує дотримання їхніх прав і свобод.

3.3. Планує, організовує і проводить навчальні, в тому числі факультативні та позаурочні, заняття, прикладну фізичну підготов­ку відповідно до навчального плану школи.

3.4. Використовує різноманітні форми, прийоми, методи й засо­би навчання, підвищує свою кваліфікацію.

3.5. Бере участь у плануванні й проведенні заходів з охорони праці, життя і здоров'я учнів та працівників школи, в роботі педаго­гічної ради й нарадах за участю директора.

3.6. Взаємодіє із зацікавленими закладами й організаціями з пи­тань безпеки життєдіяльності, допризовної підготовки, ЦО.

3.7. Спільно із закладами охорони здоров'я організовує прове­дення медичного обстеження юнаків допризовного і призовного віку для приписки їх до військкоматів.

3.8. Надає військкоматам допомогу у відборі юнаків для вступу до військових навчальних закладів.

3.9. Веде облік військовозобов'язаних у школі і подає відповідні звіти до військкомату.

3.10. Розробляє план ЦО школи.

3.11. Організовує заняття з ЦО з працівниками школи.

3.12. Готує і проводить командно-штабні, тактико-спеціальні навчання та інші заходи з ЦО.

3.13. Бере участь у забезпеченні функціонування школи в разі виникнення різних надзвичайних ситуацій.

3.14. Забезпечує обладнання захисних споруд, підготовку засобів індивідуального захисту і формувань ЦО, підтримує їх у належно­му стані (готовності).

3.15. Проводить практичні заняття й тренування учнів і працівників школи для навчання їх правильних дій в екстремальних ситуаціях.

3.16. Забезпечує створення і вдосконалення навчально-матері­альної бази, дотримання учнями правил безпеки під час проведення занять з курсів основ безпеки життєдіяльності й допризовної підго­товки, відповідає за збереження майна ЦО, прийнятого під відпові­дальність згідно з відповідними документами.

3.17. Проводить навчання, консультації, інструктажі працівників школи та учнів з питань безпеки життєдіяльності.

3.18. Бере участь у роботі комісії з розслідування нещасних ви­падків, що сталися з працівниками, учнями, у здійсненні адміністра­тивно-господарського контролю з питань охорони праці.

3.19. Проходить періодичні медичні обстеження.

3.20. Дотримується етичних норм поведінки, що відповідають гро­мадському статусу педагога, в школі, побуті, громадських місцях.

4. Права

Викладач-організатор ОБЖ має право на:

4.1. Участь в управлінні школою в порядку, визначеному Стату­том школи.

4.2. Захист професійної честі й гідності.

4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його діяльності, надання щодо них пояснень.

4.4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розсліду­вання, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за винятком випадків, передбачених законом.

4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й вихован­ня, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методів оці­нювання знань учнів.

4.7. Підвищення своєї кваліфікації.

4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповід­ну кваліфікаційну категорію.

4.9. Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для ви­конання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотри­мання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідаль­ності у випадках і в порядку, визначених Статутом і Правилами заохочення та покарання учнів школи.

5. Відповідальність

5.1. У встановленому законодавством України порядку викладач-організатор ОБЖ несе відповідальність за:

— реалізацію в повному обсязі освітніх програм відповідно до навчального плану й розкладу занять;

— збереження життя і здоров'я учнів під час освітнього процесу;

— дотримання прав і свобод учнів.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк­цією, викладач-організатор ОБЖ несе дисциплінарну відпові­дальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.3. За використання, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку викладач-організатор ОБЖ може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства України і Закону України «Про освіту».

5.4. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки вик­ладач-організатор ОБЖ несе матеріальну відповідальність у поряд­ку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Викладач-організатор ОБЖ:

6.1. Працює згідно з графіком, складеним виходячи з 36-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2. Планує заходи з ЦО на навчальний рік і навчальний семестр. План заходів затверджується директором школи.

6.3. Подає директору школи письмовий звіт про виконану робо­ту за кожну навчальний семестр.

6.4. Отримує від директора школи інформацію нормативно-пра­вового, директивного і організаційно-методичного характеру, озна­йомлюється з відповідними документами.

6.5. Візує накази директора школи з питань ЦО, ОБЖ, допри­зовної підготовки, охорони праці, виробничої санітарії та пожеж­ної безпеки.

6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які нале­жать до його компетенції, з адміністрацією і працівниками школи.

Керівник гуртка

1. Загальні положення

1.1. Керівник гуртка (педагог додаткової освіти) призначається на посаду та звільняється з неї начальником відділу освіти.

1.2. Керівник гуртка повинен мати повну або базову вищу осві­ту (без урахування стажу педагогічної роботи). Особа, що не має відповідної освіти, але має достатній практичний досвід, знання, вміння (наприклад у галузі народних промислів) та виконує якісно і в повному обсязі покладені на неї посадові обов'язки, за рекоменда­цією атестаційної комісії школи, як виняток, може бути призначена на посаду керівника гуртка (педагога додаткової освіти).

1.3. Керівник гуртка підпорядкований безпосередньо заступни­ку директора з виховної роботи.

1.4. У своїй діяльності керівник гуртка керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну осві­ту», «Про загальну середню освіту», наказами органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти й виховання учнів, правилами й нормами охорони праці, техніки безпеки, а також Статутом та ло­кальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внут­рішнього трудового розпорядку, наказами й розпорядженнями ди­ректора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом). Ке­рівник гуртка дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності керівника гуртка є:

2.1. Додаткова освіта учнів школи.

2.2. Розвиток творчих здібностей учнів.

2.3. Сприяння саморозвитку і самореалізації учнів.

3. Посадові обов'язки

Керівник гуртка виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Комплектує склад учнів гуртка, секції, студії, клубного чи іншого дитячого об'єднання і вживає заходів щодо його збереження протягом строку навчання.

3.2. Здійснює додаткову освіту учнів.

3.3. Забезпечує педагогічне обґрунтований вибір форм, засобів і методів роботи (навчання) виходячи з психофізіологічної доціль­ності.

3.4. Забезпечує дотримання прав і свобод учнів.

3.5. Бере участь у розробці та реалізації освітніх програм.

3.6. Складає плани і програми занять, забезпечує їх виконання, веде встановлену документацію та звітність.

3.7. Виявляє творчі здібності учнів, сприяє їхньому розвитку, формуванню стійких професійних інтересів та нахилів.

3.8. Підтримує обдарованих і талановитих учнів, у тому числі дітей із обмеженими можливостями здоров'я.

3.9. Організовує участь учнів у масових заходах.

3.10. Надає в межах своєї компетенції консультативну допомо­гу батькам (особам, що їх замінюють), а також педагогічним праці­вникам школи.

3.11. Забезпечує під час проведення занять дотримання правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, прово­дить інструктаж з охорони праці учнів з обов'язковою реєстрацією в журналі встановленого зразка.

3.12. Оперативно сповіщає адміністрацію школи про кожний нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарняної допомоги.

3.13. Підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у методичній роботі різних форм, в тому числі у діяльності методич­них об'єднань.

3.14. Бере участь у роботі педагогічної ради школи.

3.15. Проходить періодично безкоштовний методичний огляд.

3.16. Дотримується етичних норм поведінки, що відповідають громадському статусу педагога, в школі, побуті, громадських місцях.

4. Права

Керівник гуртка має право на:

4.1. Участь в управлінні школою згідно із Статутом школи.

4.2. Захист професійної гідності та честі.

4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

4.4. Захист своїх інтересів самостійно чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм профе­сійної етики.

4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за винятком випадків, що передбачені законом.

4.6. Вільний вибір та використання методик навчання та вихо­вання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методів оцінювання знань учнів.

4.7. Підвищення кваліфікації.

4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповід­ну кваліфікаційну категорію.

4.9. Давання учням під час занять та перерв обов'язкових для виконання розпоряджень щодо організації занять і дотримання дис­ципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках та порядку, встановлених Статутом школи і Правилами заохочення й покарання учнів школи.

5. Відповідальність

5.1. Керівник гуртка несе відповідальність відповідно до зако­нодавства України за якість виконання освітніх програм, збережен­ня життя і здоров'я учнів під час занять, дотримання їхніх прав і свобод.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, вста­новлених цією Інструкцією, керівник гуртка несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодав­ством.

5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів вихован­ня, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку керівник гуртка може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до тру­дового законодавства і Закону України «Про освіту».

5.4. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'яз­ку з виконання (невиконанням) своїх посадових обов'язків збит­ки керівник гуртка несе матеріальну відповідальність в поряд­ку і межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодав­ством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Керівник гуртка:

6.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчаль­ного навантаження в повному обсязі відповідно до розкладу занять, участі в обов'язкових планових загальношкільних заходах і самопланування обов'язкової діяльності, для якої не встановлені норми обсягів виконання.

6.2. Самостійно планує свою роботу на кожний навчальний рік і кожний семестр. План роботи затверджує заступник директора з виховної роботи не пізніше ніж через п'ять днів після початку се­местру.

6.3. Подає заступнику директора школи з виховної роботи пись­мовий звіт про свою діяльність в обсязі не більше 5-ти сторінок дру­кованого тексту протягом 5-ти днів після закінчення навчального семестру.

6.4. Отримує від директора школи та його заступників інформа­цію нормативно-правового і організаційно-методичного характе­ру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.

6.5. Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів (осо­бами, що їх замінюють), систематично обмінюється інформацією з питань, що належать до його компетенції, з адміністрацією та педа­гогічними працівниками школи.

Вихователь

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики вихователя. Під час складання Інструкції враховано також рекомендації з організації служби охо­рони праці в навчальних закладах Міністерства освіти України.

1.2. Вихователь призначається на посаду і звільняється з неї ди­ректором школи.

1.3. Вихователь повинен мати повну або базову вищу педагогіч­ну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

1.4. Вихователь підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з виховної роботи.

1.5. У своїй діяльності вихователь керується Конституцією і за­конами України, Указами Президента України, рішеннями Кабіне­ту Міністрів України, органів управління освітою всіх рівнів з пи­тань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і ло­кальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внут­рішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями ди­ректора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Вихователь дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності вихователя є:

2.1. Опікування учнями, їх виховання і нагляд за ними під час їхнього перебування у виховних групах школи.

2.2. Організація і проведення позаурочної навчальної роботи в закріпленій за ним групі.

3. Посадові обов'язки

Вихователь виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Планує, організовує та здійснює виховання учнів.

3.2. Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення умов для соціально-психологічної реабілітації учнів, їх соціальної та трудової адаптації.

3.3. Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби вихо­вання та навчання школярів.

3.4. Планує і проводить з учнями корекційно-розвивальну робо­ту на основі вивчення їхніх індивідуальних особливостей.

3.5. Спільно з медичними працівниками забезпечує збереження і зміцнення здоров'я учнів, здійснює заходи, які сприяють їхньому пси­хофізіологічному розвитку.

3.6. Приймає дітей у встановленому порядку від батьків (осіб, що їх замінюють) чи вчителів школи; організовує дотримання учня­ми режиму дня, виконання ними домашніх завдань, надає їм допо­могу в навчанні, організації відпочинку і здобутті додаткової осві­ти, залучаючи їх до художньої і науково-технічної творчості, робо­ти спортивних секцій, гуртків та інших об'єднань за інтересами.

3.7. Сприяє формуванню в учнів моральних якостей громадяни­на, формує в них культуру поведінки, відповідальне ставлення до навчання, праці, повагу до прав людини, проводить роботу з про­філактики відхилень у поведінці, позбавлення від шкідливих зви­чок.

3.8. Надає допомогу в організації самоуправління в учнівсько­му колективі.

3.9. Вивчає індивідуальні здібності, інтереси й нахили учнів, їхню поведінку в сім'ї, житлово-побутові умови проживання сім'ї, взає­мини учнів з батьками чи особами, що їх замінюють.

3.10. Забезпечує в стосунках з учнями дотримання їхніх прав і свобод.

3.11. Веде у встановленому порядку документацію і звітність.

3.12. Бере участь у роботі педагогічної ради школи.

3.13. Проходить періодичний медичний огляд.

3.14. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у роботі методичних об'єднань та інших формах мето­дичної роботи.

3.15. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя, в школі, побуті, громадських місцях.

3.16. Створює умови для безпечного здійснення навчального процесу, ретельного дотримання правил техніки безпеки, санітар­них та протипожежних правил; негайно сповіщає адміністрацію

школи про випадки виявлення в учнів зброї, пожежо- і вибухонебез­печних предметів та пристроїв, отрут, наркотичних і токсичних ре­човин, інших вилучених із цивільного вжитку речей.

3.17. Оперативно повідомляє адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарсь­кої допомоги.

3.18. Вносить пропозиції щодо покращення й оздоровлення умов здійснення освітнього процесу, а також повідомляє керівників про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують пра­цездатність учнів.

3.19Ч. Проводить інструктаж учнів з техніки безпеки під час про­ведення виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

3.20. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, пра­вил дорожнього руху, поведінки в побуті, на воді тощо.

4. Права

Вихователь має право на:

4.1. Участь в управлінні школою в порядку, який визначається Статутом школи.

4.2. Захист професійної честі й гідності.

4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

4.4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм профе­сійної етики.

4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за винятком випадків, передбачених законом.

4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й вихован­ня, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методів оці­нювання знань учнів.

4.7. Підвищення у встановленому порядку своєї кваліфікації.

4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповід­ну кваліфікаційну категорію.

4.9. Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для ви­конання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотри­мання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідаль­ності у випадках і в порядку, визначених відповідними правилами.

5. Відповідальність

5.1. Вихователь несе відповідальність за життя і здоров'я учнів групи, за дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодав­ством України.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, визначених цією Інструкцією, вихователь несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визна­ченому трудовим законодавством.

5.3. За застосування, у тому числі одноразове, методів вихован­ня, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вихователь може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

5.4. За навмисно завдані школі чи учасникам освітнього проце­су у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки вихователь несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Вихователь:

6.1. Працює за графіком, складеним виходячи з 30-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх ви­хователів на умовах погодинної оплати.

6.3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчаль­ний семестр. План роботи затверджується заступником директора школи з виховної роботи.

6.4. Подає заступнику директора школи з виховної роботи пись­мовий звіт про свою діяльність за певний період роботи (семестр, навчальний рік).

6.5. Одержує від директора школи та його заступників інформа­цію нормативно-правового і організаційно-методичного характе­ру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.6. Працює у тісній взаємодії з учителями, класними керівника­ми і батьками учнів (особами, які їх замінюють); систематично здійснює обмін інформацією з питань, які належать до його компе­тенції, з адміністрацією та вчителями школи.

Педагог-організатор

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики педагога-організатора.

1.2. Педагог-організатор призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

1.3. Педагог-організатор повинен мати вищу або середню спе­ціальну освіту (без вимог до стажу роботи).

1.4. Педагог-організатор підпорядковується безпосередньо за­ступнику директора школи з виховної роботи.

1.5. У своїй діяльності педагог-організатор керується Консти­туцією законами України, Указами Президента України, рішен­нями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а та­кож Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами, роз­порядженнями директора, цією Інструкцією, трудовим договором (контрактом).

Педагог-організатор дотримується Конвенції про права ди­тини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності педагога-організатора є:

2.1. Сприяння розвитку і діяльності дитячих громадських орга­нізацій.

2.2. Організація дозвілля учнів.

3. Посадові обов'язки

Педагог-організатор виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Сприяє розвитку і діяльності дитячих і громадських органі­зацій, об'єднань, допомагає в плануванні їхньої діяльності на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів.

3.2. Сприяє оновленню змісту і форм діяльності організацій, об'єд­нань, організовує їхню колективну творчу діяльність відповідно до вікових інтересів учнів і вимог життя.

3.3. Забезпечує умови для широкого інформування учнів про діючі дитячі й молодіжні організації, об'єднання.

3.4. Організовує наочне оформлення школи за тематикою робо­ти, яку проводить.

3.5. Створює в школі сприятливі умови, які дозволяють учням виявляти громадянську і моральну позицію, реалізовувати свої інте­реси та потреби, цікаво і з користю для власного розвитку проводи­ти вільний час.

3.6. Турбується про здоров'я і безпеку довірених йому учнів, дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і проти­пожежного захисту.

3.7. Проходить періодичні медичні обстеження.

3.8. Організовує канікулярний відпочинок учнів.

3.9. Вивчає і використовує досвід роботи з дітьми і підлітками, підвищує свою кваліфікацію.

3.10. Проводить роботу з добору й підготовки керівників (орга­нізаторів) дитячих організацій, об'єднань.

3.11. Планує свою роботу, веде у встановленому порядку доку­ментацію.

3.12. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, в побуті, в громадських місцях.

4. Права

Педагог-організатор має право на:

4.1. Самостійний вибір форм і методів роботи з учнями і плану­вання її на основі плану роботи школи і педагогічної діяльності.

4.2. Участь в управлінні школою в порядку, визначеному Стату­том школи; участь у роботі педагогічної ради школи.

4.3. Захист професійної честі й гідності.

4.4. Ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

4.5. Захист своїх інтересів самостійно і/або через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного або службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм профе­сійної етики.

4.6. Конфіденційність дисциплінарного (службового) роз­слідування, за винятком випадків, передбачених законодав­ством.

4.7. Підвищення своєї кваліфікації.

4.8. Атестацію на добровільній основі на відповідну кваліфіка­ційну категорію.

4.9. Давання учням під час занять, перерв обов'язкових для ви­конання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотри­мання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідаль­ності у випадках і в порядку, встановлених Правилами заохочення і покарання учнів школи.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших нормативних актів школи, законних розпоряджень адмініст­рації школи, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, педагог-організатор несе дисциплінарну відповідальність у поряд­ку, визначеному трудовим законодавством.

5.2. За застосування, в тому числі одноразове, методів вихован­ня, пов'язаних із фізичним і/або психічним насиллям над особистістю учня, скоєння іншого аморального вчинку педагог-організатор може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

5.3. За завдані школі або учасникам навчального процесу збит­ки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обо­в'язків педагог-організатор несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/або цивільним законо­давством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Педагог-організатор:

6.1. Працює згідно з графіком, складеним виходячи з 36-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2. Підтримує тісні контакти з органами учнівського самовря­дування, педагогічними колективами школи і установ позашкіль­ної освіти дітей, громадськими організаціями.

6.3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчаль­ний семестр. План роботи затверджується заступником директора школи з виховної роботи.

6.4. Подає заступнику директора школи з виховної роботи пись­мовий звіт про свою діяльність за навчальний семестр.

6.5. Отримує від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюєть­ся з відповідними документами.

6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з педагогічними працівниками школи.

Бухгалтер (головний бухгалтер)

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики бухгалтера і головного бухгалтера.

1.2. Бухгалтер (головний бухгалтер) призначається на посаду і звільняється з неї директором школи з числа осіб, які мають вищу професійну (економічну, фінансово-економічну) освіту і стаж фінан­сово-бухгалтерської (фінансово-економічної) роботи на керівних посадах не менше ніж 5 років. Як виняток, на посаду бухгалтера може бути призначена особа з середньою професійною (економіч­ною) освітою, спеціальною підготовкою за встановленою програ­мою і стажем роботи з обліку і контролю не менше ніж 3 роки.

1.3. У своїй роботі бухгалтер керується Конституцією України, Законом «Про бухгалтерський облік» та іншими законами, поста­новами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними і норматив­ними документами вищих інстанцій, фінансових і контрольно-реві­зійних органів з питань організації бухгалтерського обліку і скла­дання звітності, а також фінансово-господарської діяльності шко­ли, положеннями та інструкціями з організації бухгалтерського об­ліку в школі, правилами проведення інвентаризації коштів, товар­но-матеріальних цінностей, здійснення розрахунків і виконання пла­тіжних зобов'язань, правилами проведення перевірок і документаль­них ревізій, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також Стату­том і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією.

2. Функції

Основними напрямами діяльності бухгалтера є:

2.1. Організація бухгалтерського обліку господарсько-фінансо­вої діяльності школи.

2.2. Контроль за економним використанням матеріальних, тру­дових і фінансових ресурсів, збереження майна школи.

3. Посадові обов'язки

Бухгалтер виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності в школі за допомогою максимальної механізації обліково-обчислю­вальних робіт, використання прогресивних форм і методів бухгал­терського обліку й контролю.

3.2. Керує розробкою і здійсненням заходів, спрямованих на до­тримання державної фінансової дисципліни.

3.3. Здійснює прийом первинної документації з відповідних діля­нок бухгалтерського обліку, контроль за нею і готує її до об рахункової обробки.

3.4. Веде облік коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасно відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов'язані з їхнім рухом, веде облік витрат виробництва й обігу, виконання робіт, реалізації продукції, результатів господарсько-фінансової діяльності школи, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій.

3.5. Контролює законність, своєчасність і правильність оформ­лення документів.

3.6. Складає економічно обґрунтовані звітні калькуляції собівар­тості продукції, робіт (послуг), розрахунки заробітної плати, тари­фікацію педагогічних працівників.

3.7. Здійснює нарахування і перерахування платежів до дер­жавного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, коштів на фінансування капіталовкладень, заробітної плати пра­цівників школи, податків та інших виплат і платежів, погашення у встановлені терміни заборгованостей банкам за позики, а також відрахування коштів у фонди економічного стимулювання та інші фонди.

3.8. Здійснює економічний аналіз господарсько-фінансової діяль­ності за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлен­ня внутрішніх господарських резервів, усунення витрат і невироб­ничих затрат.

3.9. Вживає заходів щодо запобігання виникненню нестач, незаконному витрачанню коштів і товарно-матеріальних цінно­стей, порушенням фінансового і господарського законодав­ства.

3.10. Бере участь у проведенні інвентаризації коштів, товар­но-матеріальних цінностей, розрахунків і платіжних зобов'язань.

3.11. Здійснює оформлення документів з нестач і крадіжок коштів і товарно-матеріальних цінностей, передає в разі необхідності ці документи до слідчих і судових органів.

3.12. Веде роботу щодо забезпечення суворого дотримання штат­ної, фінансової і касової дисципліни, адміністративно-господарсь­ких та інших витрат, законності списання з бухгалтерських балансів недостач, дебеторської заборгованості та інших витрат, збережен­ня бухгалтерських документів, а також оформлення і здачі їх у вста­новленому порядку до архіву.

3.13. Своєчасно складає необхідну бухгалтерську звітність і подає її у встановлені терміни до відповідних органів.

3.14. Розробляє і впроваджує раціональні методи ведення об­лікової документації, впроваджує засоби механізації обліково-об­числювальних робіт.

3.15. Надає працівникам школи методичну допомогу з питань обліку, контролю, звітності й економічного аналізу.

3.16. Слідкує за дотриманням у приміщеннях бухгалтерії правил зберігання коштів і документів строгої звітності, протипожежних, санітарних правил, норм безпечної експлуатації обчислювальної, іншої використовуваної техніки.

3.17. За відсутності в штаті школи посади касира отримує в банку кошти і видає заробітну плату працівникам школи.

4. Права

Бухгалтер має право:

4.1. Давати працівникам школи обов'язкові для виконання розпорядження щодо документального оформлення господарських операцій і подання до бухгалтерії необхідних документів та відо­мостей.

4.2. Підписувати нарівні з директором школи фінансові доку­менти. Без підпису бухгалтера грошові й розрахункові документи, фінансові та кредитні зобов'язання вважаються недійсними і не по­винні прийматися до виконання.

4.3. Перевіряти фінансову і звітну документацію всіх підрозділів школи.

5. Відповідальність

5.1. Бухгалтер несе відповідальність за формування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, своєчасного подання повної і достовірної бухгалтерської звітності. У разі виконання бухгалтером обов'язків касира з ним укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк­цією, в тому числі за невикористання наданих прав, бухгалтер несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.3. За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'яз­ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки бухгалтер несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

5.4. У випадку виникнення між директором школи і бухгалтером розбіжностей у поглядах на здійснення окремих господарських опе­рацій документи щодо них можуть бути прийняті до виконання з письмового розпорядження директора школи, який несе повну відпо­відальність за наслідки здійснення таких операцій.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Бухгалтер:

6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2. Взаємодіє в процесі своєї діяльності з педагогічним, адміні­стративним, навчально-допоміжним і обслуговуючим персоналом з питань фінансово-господарської діяльності школи, інвентаризації, обліку і звітності.

Бібліотекар (завідувач бібліотеки)

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики завідувача бібліотеки і бібліотекаря.

1.2. Бібліотекар (завідувач бібліотеки) призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

1.3. Бібліотекар повинен мати вищу або середню спеціальну про­фесійну освіту (без вимог до стажу роботи) чи загальну середню освіту, курсову підготовку і стаж роботи на посаді бібліотекаря (бібліографа) не менше ніж 3 роки.

1.4. Бібліотекар підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.

1.5. У своїй діяльності бібліотекар керується законодавством України про культуру, освіту і бібліотечну справу; постановами Уряду України з питань розвитку культури; керівними документа­ми органів управління освітою з питань бібліотечної роботи; прави­лами організації бібліотечної роботи, обліку, інвентаризації; пра­вилами з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпоряд­ку школи і цією Інструкцією.

2. Функції

Основними напрямами діяльності бібліотекаря є:

2.1. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в школі.

2.2. Пропаганда читання як форми культурного дозвілля та інте­лектуального розвитку.

3. Посадові обов'язки

Бібліотекар виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Організовує роботу бібліотеки школи, формування, облік і збереження бібліотечного фонду.

3.2. Складає каталоги, картотеки, довідники, тематичні списки та огляди літератури.

3.3. Обслуговує учнів і працівників школи на абонементі й у читальному залі, організовує і здійснює пов'язану з цим інфор­маційну роботу (виставки, оформлення вітрин та інші заходи щодо пропаганди книг); здійснює підбір літератури на вимогу читачів.

3.4. Веде облік роботи бібліотеки і подає відповідну звітність.

3.5. Приймає книжкові фонди на відповідне зберігання за ак­том та разовими документами і веде відповідний облік, бере участь в інвентаризації книжкових фондів, списанні застарілої і знищеної літератури з визначених причин та відповідно до чин­них норм.

3.6. Здійснює у встановленому порядку заходи щодо компенсу­вання шкоди, завданої книжковому та іншим фондам бібліотеки з вини читачів (користувачів) чи пов'язаної з нестачею, втратою або псуванням книг.

3.7. Встановлює і підтримує зв'язки з іншими бібліотеками, орга­нізовує міжбібліотечний обмін.

3.8. Оформляє передплату школи на періодичні видання, конт­ролює їх доставку.

3.9. Здійснює заходи щодо забезпечення бібліотеки необхідним обладнанням.

3.10. Організовує читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи.

3.11. Дотримується правил з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; стежить за належним санітарним станом приміщень і фондів бібліотеки.

4. Права

Бібліотекар має право:

4.1. Давати обов'язкові для виконання вказівки учням і праців­никам школи з питань, які стосуються дотримання правил користу­вання бібліотечними фондами.

4.2. Контролювати й спрямовувати роботу прибиральника служ­бових приміщень і працівника з обслуговування і поточного ремон­ту приміщень, споруд та обладнання бібліотеки.

4.3. Брати участь у засіданнях педагогічної ради школи з пра­вом дорадчого голосу.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк­цією, в тому числі за невикористання наданих йому прав, бібліоте­кар несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.2. За навмисно завдані школі чи учасникам навчального про­цесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обо­в'язків збитки бібліотекар несе матеріальну відповідальність у по­рядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодав­ством. Бібліотекар несе повну матеріальну відповідальність у ви­падку нестачі, втрати чи псування книг, прийнятих на збереження на основі письмового договору про повну матеріальну відпові­дальність, якщо не доведе, що збитки завдані не з його вини.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою).

Бібліотекар:

6.1. Працює за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням за­ступника директора з навчально-виховної роботи.

6.2. Може бути залучений за розпорядженням заступника дирек­тора з навчально-виховної роботи до заміни тимчасово відсутніх учителів і вихователів у межах нормативної тривалості свого робо­чого часу з додатковою погодинною оплатою педагогічної роботи.

6.3. Отримує від директора школи і його заступників інформа­цію нормативно-правового і організаційно-методичного характе­ру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.4. Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів (осо­бами, які їх заміняють); систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з адміністрацією і педаго­гічними працівниками школи.

Секретар-друкарка

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики секретаря-друкарки.

1.2. Секретар-друкарка призначається на посаду і звільняється з неї директором школи. На посаду секретаря-друкарки признача­ються особи, які мають професійно-технічну освіту (без вимог до стажу роботи) чи загальну середню освіту і спеціальну підготовку за встановленою програмою (без вимог до стажу роботи).

1.3. Секретар-друкарка підпорядковується безпосередньо дирек­тору школи.

1.4. Під час виконання посадових обов'язків секретар-друкарка ке­рується постановами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними документами, які стосуються діловодства; стандартами уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; законо­давством про працю та інструкцією про порядок ведення трудових кни­жок; правилами орфографії і пунктуації; правилами роботи з оргтехні­кою; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внут­рішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією.

2. Функції

Основними напрямами роботи секретаря-друкарки є:

2.1. Виконання технічних функцій щодо забезпечення і обслуго­вування роботи директора школи та його заступників.

2.2. Ведення документації.

3. Посадові обов'язки

Секретар-друкарка виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Отримує для директора школи і його заступників відомості про працівників школи, викликає за дорученням директора праців­ників школи і учнів.

3.2. Організовує телефонні переговори директора школи.

3.3. Приймає і передає телефонограми, записує під час відсут­ності директора школи прийняті повідомлення і доводить їх до його відома.

3.4. Здійснює роботу щодо підготовки загальних зборів праців­ників школи, засідань ради школи, педагогічної ради, а також на­рад, які проводить директор школи (збір необхідних матеріалів; по­відомлення учасників про час, місце, порядок денний наради та їх реєстрацію), за дорученням директора школи веде і оформляє про­токоли засідань і нарад.

3.5. Слідкує за забезпеченням директора школи канцелярським приладдям, організаційною технікою, створює умови, які сприяють ефективній роботі директора.

3.6. Передає і приймає інформацію щодо роботи школи.

3.7. Друкує за вказівкою директора школи різні документи і матеріали.

3.8. Веде документацію, оформляє справи відповідно до затвер­дженої номенклатури, забезпечує їх збереження і у визначені строки здає їх до архіву.

3.9. Приймає кореспонденцію, що надходить на ім'я директора школи, здійснює її систематизацію відповідно до прийнятого в школі порядку і передає її після розгляду директором за призначенням кон­кретним виконавцям для використання її в процесі їхньої роботи або підготовки ради, слідкує за термінами виконання доручень ди­ректора школи, взятих на контроль; відсилає кореспонденцію.

3.10. Приймає особисті заяви працівників, учнів та їхніх батьків (осіб, які їх замінюють), документи на підпис директору школи.

3.11. Організовує прийом відвідувачів, забезпечує оперативність розгляду прохань і пропозицій працівників.

3.12. Здійснює документальне забезпечення кадрової роботи в школі, веде книгу наказів і зберігає її, веде і зберігає журнал обліку руху трудових книжок, зберігає і веде у встановленому порядку трудові книжки працівників.

4. Права

Секретар-друкарка має право:

4.1. Вимагати від працівників школи, а в разі необхідності й від адміністрації школи необхідну інформацію і матеріали, а також пояснення щодо причин затримки виконання доручень, які взяті на контроль.

4.2. Залучати працівників до виконання доручень адміністрації школи.

4.3. Вимагати від виконавців доопрацювання документів, підго­товлених з порушенням встановлених правил складання й оформ­лення документів.

4.4. Візувати проекти документів, пов'язаних з управлінською діяльністю школи.

4.5. Вносити на розгляд адміністрації школи пропозиції щодо покращення роботи з документами, удосконалення форм і методів управлінської діяльності з урахуванням застосування організаційної і обчислювальної техніки.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання або неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, вста­новлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання нада­них прав, секретар-друкарка несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодавством.

5.2. За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'яз­ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки секретар-друкарка несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Секретар-друкарка:

6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня.

6.2. Взаємодіє в процесі своєї діяльності з педагогічним, адміні­стративним і обслуговуючим персоналом з питань підготовки і по­дання необхідної інформації та матеріалів на засідання ради шко­ли, педагогічної і учнівської рад, перевірки виконання доручень, наказів і розпоряджень адміністрації школи, кадрової, фінансово-господарської діяльності школи.

Лаборант

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики лаборанта.

1.2. Лаборант призначається на посаду і звільняється з неї дирек­тором школи. Лаборант повинен мати середню професійну освіту (без вимог до стажу роботи) чи початкову професійну освіту, спе­ціальну підготовку за встановленою програмою і стаж роботи за цим профілем не менше ніж 2 роки.

Особа, яка не має спеціальної підготовки чи необхідного стажу роботи, але володіє достатнім практичним досвідом і виконує якіс­но і в повному обсязі покладені на неї посадові обов'язки, як виня­ток, може бути призначена на посаду лаборанта.

1.3. Лаборант підпорядковується безпосередньо вчителю, який виконує обов'язки завідувача кабінету, а в разі обслуговування декількох кабінетів — заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.

1.4. У своїй діяльності лаборант керується постановами, розпо­рядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними доку­ментами вищих інстанцій, які стосуються специфіки роботи ка­бінету (-ів), відповідними стандартами і технічними вимогами, пра­вилами експлуатації лабораторного обладнання і контрольне-вимі­рювальної апаратури; правилами експлуатації обчислювальної тех­ніки; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробни­чої санітарії та протипожежного захисту, а також Статутом і Прави­лами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією.

2. Функції

Основним завданням лаборанта є надання допомоги вчителю (вчителям) в організації і проведенні навчальних занять, обслугову­ванні та підтримуванні в робочому стані обладнання навчальних кабінетів.

3. Посадові обов'язки

Лаборант виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Слідкує за справністю лабораторного обладнання, здійснює його ремонт.

3.2. Готує обладнання (прилади, апаратуру, технічні засоби на­вчання) до проведення експериментів, здійснює його перевірку і просте регулювання згідно з розробленими інструкціями та іншою документацією.

3.3. Здійснює відповідно до вказівок учителів, завідувача кабі­нету й згідно з розкладом занять необхідні підготовчі та допоміжні операції для проведення лабораторних, практичних і демонстрацій­них робіт.

3.4. Забезпечує учнів під час виконання лабораторних і прак­тичних робіт необхідними для їх проведення обладнанням, матеріа­лами, реактивами тощо.

3.5. Виконує різноманітні обчислювальні й графічні роботи, по­в'язані з навчальними заняттями, які проводяться.

3.6. Веде облік витрачених матеріалів, складає звітність відпо­відно до встановленої форми.

3.7. Розмножує за вказівкою вчителя, завідувача кабінету ди­дактичні матеріали.

3.8. Належним чином упорядковує обладнання після проведення лабораторних, практичних, демонстраційних робіт; в разі потреби миє і чистить обладнання з дотриманням відповідних інструкцій щодо його експлуатації.

3.9. Суворо дотримується правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

3.10. Турбується про розширення матеріальної бази кабінету (-ів), складає за дорученням завідувача кабінету заявки на обладнання і необхідні матеріали, підтримує зв'язки з навчаль­ними колекторами, фільмотеками та іншими подібними органі­заціями.

4. Права

Лаборант має право:

4.1. Забороняти користуватися несправним обладнанням (при­ладами/інструментами, технічними засобами тощо).

4.2. Відразу ж забороняти дії, що спричиняють явні порушення правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час користування обладнанням і матеріалами, закріпленими за кабінетом.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень адміністрації і педагогічних працівників школи, а також посадових обов'язків, встановлених цією Інструк­цією, в тому числі за невикористання наданих прав, лаборант несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.2. За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'яз­ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки лаборант несе відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Лаборант:

6.1. Працює в режимі ненормованого робочого тижня згідно з графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і за­твердженим директором школи.

6.2. У період канікул, який не збігається з відпусткою, виконує господарські та інші роботи відповідно до розпоряджень директо­ра школи чи його заступника з навчально-виховної роботи.

6.3. Проходить інструктаж з техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під керівництвом завідува­ча відповідного кабінету чи заступника директора школи з навчаль­но-виховної роботи.

6.4. Працює в тісній взаємодії з учителями відповідних пред­метів.

Медична сестра

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики.

1.2. Медична сестра призначається на посаду керівником закла­ду освіти. На посаду медичної сестри призначаються особи, які ма­ють відповідну фахову освіту (без вимог до стажу роботи).

1.3. Медична сестра підпорядковується керівнику закладу освіти.

1.4. У процесі виконання посадових обов'язків медична сестра керується Законами України, постановами уряду, розпорядчими наказами органів системи охорони здоров'я та освіти, іншими ке­рівними і нормативними документами з питань санітарії та гігієни, охорони здоров'я, профілактичної роботи, а також Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, цією Інструкцією.

2. Функції

Основними напрямами діяльності медичної сестри є:

2.1. Здійснення заходів з охорони здоров'я дітей та працівників закладу освіти, дотримання санітарних і гігієнічних вимог у закла­дах освіти.

2.2. Обстеження учнів перед прийомом на навчання, протягом всього навчального року та під час організації спортивно-оздоров­чих заходів у канікулярний час.

2.3. Організація санітарно-просвітницької роз'яснювальної ро­боти та участь у ній.

2.4. Здійснення нагляду за якісним харчуванням та дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у шкільній їдальні.

2.5. Проведення просвітницької роботи з питань здорового спо­собу життя, дотримання санітарно-гігієнічних норм особистого життя та праці.

3. Посадові обов'язки

Медична сестра виконує такі обов'язки:

3.1. Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення належних санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі.

3.2. Під час прийому учнів на навчання, організації спортив­но-туристських заходів контролює проходження ними медичного обстеження, наявність довідок про стан здоров'я та інших доку­ментів.

3.3. Здійснює профілактичні заходи.

3.4. Контролює якість харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у їдальні.

3.5. Організовує медичний огляд учнів за графіком, затвердже­ним керівником закладу освіти.

3.6. Контролює своєчасне проходження медичного огляду всіма працівниками.

3.7. Перевіряє наявність санітарних книжок у працівників під час прийому їх на роботу.

3.8. Веде поточну та звітну документацію.

3.9. Постійно підвищує свій професійний рівень шляхом регу­лярного проходження курсової перепідготовки у медичних закла­дах.

3.10. Здійснює облік медикаментів і є матеріально відповідаль­ною за їх одержання і придбання, поповнює аптечку відповідними препаратами та медикаментами, контролює допустимі терміни збе­рігання медикаментів.

4. Права

Медична сестра має право в межах своєї компетенції на:

4.1. Участь в управлінні школою в порядку, який визначається Статутом школи.

4.2. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку її роботи, надання щодо них пояснень.

4.3. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у судовому порядку у випадку дисциплінарно­го чи службового розслідування.

4.4. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за винятком випадків, передбачених законом.

4.5. Підвищення у встановленому порядку своєї кваліфікації за рахунок навчального закладу.

4.6. Висування вимог до керівника закладу (письмово та усно) щодо дотримання положень нормативних документів з охорони здоров'я учнів та дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

5. Відповідальність

5.1. Медична сестра несе відповідальність за охорону здоров'я учнів школи, виконання належних санітарно-гігієнічних вимог до організації навчально-виховного процесу.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, визначених цією інструкцією, медсестра несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначе­ному трудовим законодавством.

5.3. За використання методів психічного чи фізичного насилля над особистістю учня, а також скоєння аморального вчинку медсес­тра може бути звільнена з посади відповідно до трудового законо­давства й Закону України «Про освіту».

5.4. За навмисно завдані школі чи учасникам освітнього проце­су у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки медсестра несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Медсестра:

6.1. Працює за графіком, затвердженим керівником закладу освіти.

6.2. Самостійно планує свою роботу на рік. План роботи затвер­джується керівником закладу освіти.

6.3. Подає керівнику письмовий звіт про свою діяльність за пев­ний термін роботи.

6.4. Одержує від керівника закладу освіти та його заступників інформацію нормативно-правового і організаційного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.5. Працює у тісній взаємодії з учителями, класними керівника­ми й батьками учнів, систематично здійснює обмін інформацією з пи­тань, які належать до її компетенції, з адміністрацією та вчителями.

6.6. Співпрацює з місцевими органами управління медичними закладами і дотримується положень їхніх розпорядчих документів, дія яких розповсюджується на заклади освіти.

Помічник директора з організації дитячого харчування

1. Загальні положення

1.1. Помічник директора з організації дитячого харчування (по­мічник) призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

1.2. Помічник повинен мати вищу економічну (технологічну) освіту і стаж роботи за спеціальністю не менше 5-ти років.

1.3. Помічник підпорядкований безпосередньо директору школи.

1.4. У своїй діяльності помічник керується постановами Кабінету Міністрів України від 31.08.96 р. № 1032 «Про гарячі обіди дітям-сиротам та дітям з малозабезпечених сімей» та «Про порядок та норми надання послуг з харчування учням у професійно-техніч­них училищах та середніх навчальних закладах...» від 03.11.97 р. № 1200, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними норма­тивними актами школи, Правилами внутрішнього розпорядку, цією Інструкцією.

2. Функції

Головними напрямами діяльності помічника є:

2.1. Організація повноцінного харчування учнів школи.

2.2. Організація харчування пільгового контингенту учнів школи.

3. Посадові обов'язки

Помічник директора з організації дитячого харчування виконує такі обов'язки:

3.1. Укладає договори з торгівельними організаціями і виробни­ками продуктів харчування.

3.2. Веде заготівлю продуктів харчування для поточного вико­ристання.

3.3. Щоденно складає меню відповідно до норм дитячого хар­чування, яке затверджується директором, а також калькуляції страв.

3.4. Організовує харчування пільгового контингенту, веде облік пільгового харчування.

3.5. Щоденно складає звіт про роботу їдальні, здає грошові над­ходження до каси бухгалтерії.

3.6. Щочверті складає звіти про стан харчування учнів школи для керівних органів.

3.7. Систематично проходить безкоштовний медичний огляд, має санітарну книжку.

4. Права

Помічник має право на:

4.1. Захист професійної честі й гідності.

4.2. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

4.3. Внесення на розгляд директора школи пропозицій щодо поліпшення роботи шкільної їдальні та обслуговування учнів.

5. Відповідальність

5.1. Помічник несе матеріальну відповідальність за якість прид­баних продуктів (сертифікати якості), зберігання продуктів харчу­вання й видачу їх на кухню їдальні. З ним укладається договір про матеріальну відповідальність.

5.2. Помічник несе відповідальність за своєчасне надання по­вної і достовірної інформації про стан харчування пільгового кон­тингенту, правильність складання меню.

5.3. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших ло­кальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, помічник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визна­ченому трудовим законодавством.

5.4. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'яз­ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки

помічник несе відповідальність у порядку І в межах, встановле­них трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Помічник директора:

6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2. Взаємодіє в процесі своєї діяльності з педагогічним колекти­вом, адміністрацією закладу, обслуговуючим персоналом кухні, бухгалтером з питань організації харчування учнів і фінансово-гос­подарської діяльності школи.

Кухар

1. Загальні положення

1.1. Кухар призначається на посаду і звільняється з неї директо­ром школи.

1.2. Кухар повинен мати відповідну професійну підготовку, досвід роботи не менше 3-х років.

1.3. Кухар підпорядкований безпосередньо помічнику директо­ра з організації дитячого харчування.

1.4. У своїй діяльності кухар керується технологією приготу­вання страв у шкільній їдальні, правилами виробничої санітарії, правилами користування кухонним обладнанням, правилами і нор­мами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними нормативними актами школи, Пра­вилами внутрішнього розпорядку, цією Інструкцією.

2. Функції

Головне призначення кухаря — приготування їжі згідно з техно­логією приготування, обслуговування учнів у їдальні під час перерв.

3. Посадові обов'язки

Кухар виконує такі обов'язки:

3.1. Отримує з комори відповідну кількість продуктів харчування.

3.2. Готує їжу відповідної якості згідно з технологією приготування.

3.3. Слідкує за станом кухонного обладнання.

3.4. Підтримує в належному санітарному стані робоче місце.

3.5. Веде записи в бракеражному журналі щодо обліку продуктів.

3.6. Систематично проходить безкоштовний медичний огляд, має санітарну книжку.

4. Права

Кухар має право на:

4.1. Відмову від роботи на зіпсованому обладнанні.

4.2. Отримання миючих засобів.

4.3. Отримання спецодягу відповідно до встановлених норм.

5. Відповідальність

5.1. Кухар несе матеріальну відповідальність за наявність про­дуктів харчування, обладнання та інвентарю в кухні;

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк­цією, в тому числі за невикористання наданих прав, кухар несе дис­циплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим за­конодавством.

5.3. 3& завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки ку­хар несе відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудо­вим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Кухар:

6.1. Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи із 40-годинного робочого тижня і затвердже­ним директором за поданням помічника директора з організації ди­тячого харчування.

6.2. Проходить інструктаж з правил зберігання продуктів, пра­вил санітарії, гігієни, правил експлуатації кухонного обладнання, а також техніки безпеки і пожежної безпеки під керівництвом по­мічника директора з організації дитячого харчування.

6.3. Негайно сповіщає робітника з обслуговування та поточно­го ремонту споруд, будівель і обладнання про пошкодження кухон­ного електро- і санітарно-гігієнічного обладнання.

Гардеробник

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики загальногалузевої професії робітника «гардеробник».

1.2. Гардеробник приймається на роботу і звільняється з неї ди­ректором школи на основі подання заступника директора з адміні­стративно-господарської роботи з числа осіб, яким виповнилося 18 років (без вимог до освіти і досвіду роботи).

1.3. Гардеробник підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з адміністративно-господарської роботи.

1.4. У своїй роботі гардеробник керується правилами прийому і зберігання особистих речей; правилами оформлення документів у випадку втрати жетона; графіком роботи школи; правилами й нор­мами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та про­типожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішньо­го трудового розпорядку школи і цією Інструкцією.

2. Функції

Основна функція гардеробника — прийом і зберігання верхньо­го одягу учасників навчального процесу і відвідувачів школи.

3. Посадові обов'язки

Гардеробник виконує такі обов'язки:

3.1. Приймає на зберігання верхній одяг, головні убори, інші особисті речі від працівників школи, учнів, батьків учнів і відвіду­вачів школи.

3.2. Видає працівникам школи, учням, батькам учнів або відвіду­вачам школи жетони із зазначенням номера місця зберігання речей і видає одяг та інші речі після повернення йому жетона.

3.3. Утримує в чистоті й порядку приміщення гардеробної.

3.4. Надає допомогу інвалідам, малолітнім і особам похилого віку під час роздягання й одягання.

3.5. Забезпечує збереження речей, зданих на зберігання.

3.6. Негайно повідомляє адміністрацію школи про втрату ре­чей, зданих на зберігання, і вживає заходів щодо їх пошуку.

4. Права

Гардеробник має право:

4.1. На обладнання робочого місця (гардеробної) згідно з вста­новленими нормами, які забезпечують можливість виконання ним посадових обов'язків.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк­цією, гардеробник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.2. Гардеробник несе повну матеріальну відповідальність у ви­падку втрати або псування речей, зданих на зберігання, на основі письмового договору про повну матеріальну відповідальність, якщо не доведе, що збитків завдано не з його вини.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Гардеробник:

6.1. Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням заступника директора з адміністра­тивно-господарської роботи.

6.2. Проходить інструктаж з правил прийому і зберігання особи­стих речей, а також з техніки безпеки, виробничої санітарії та по­жежної безпеки під керівництвом заступника директора школи з ад­міністративно-господарської роботи.

6.3. У випадку простою (відсутності роботи в гардеробній) може бути тимчасово залучений до виконання обов'язків прибиральника службових приміщень згідно з розпорядженням заступника директо­ра з адміністративно-господарської роботи.

Робітник з обслуговування

та поточного ремонту будівель, споруд та обладнання

1. Загальні положення

1.1. Робітник з обслуговування та поточного ремонту будівель, споруд та обладнання (далі — робітник) приймається на роботу і звільняється з неї директором школи за поданням заступника дирек­тора з адміністративно-господарської роботи. На цю роботу прий­маються особи, що досягли 18-річного віку, мають відповідну підго­товку і/чи досвід роботи.

1.2. Робітник підпорядкований безпосередньо заступнику дирек­тора з адміністративно-господарської роботи.

1.3. У своїй роботі робітник керується постановами місцевих органів влади з питань санітарії, благоустрою, зовнішнього вигляду та стану будівель; правилами санітарії та гігієни щодо утримання вулиць, приміщень тощо; правилами експлуатації обладнання, що об­слуговується; правилами безпеки під час виконання ремонтно-буді­вельних робіт; правилами й нормами охорони праці, виробничої са­нітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією.

2. Функції

Основними напрямами діяльності робітника є:

2.1. Підтримування в належному стані будівель і території школи.

2.2. Підтримування в робочому стані систем центрального опа­лення, водопостачання, каналізації, газо- і енергопостачання, теплопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря, водо­стоків та іншого обладнання, що забезпечує нормальну роботу школи.

2.3. Проведення поточних ремонтних робіт різного профілю.

3. Посадові обов'язки

Робітник виконує такі обов'язки:

3.1. Проводить сезонну підготовку будівель, споруд, обладнан­ня, механізмів.

3.2. Усуває їх пошкодження за заявками працівників школи.

3.3. Здійснює періодичний огляд технічного стану будівель, спо­руд, обладнання, механізмів, їх технічне обслуговування і поточ­ний ремонт з виконанням усіх ремонтних робіт (штукатурних, ма­лярних, бетонних та ін.) із застосуванням риштувань, підвісних та інших підйомних пристосувань.

3.4. Здійснює поточний ремонт і технічне обслуговування сис­тем центрального опалення, водопостачання, каналізації, теплопо­стачання, вентиляції, кондиціонування повітря, водостоків та іншого обладнання, механізмів, конструкцій із виконанням слюсарних, зва­рювальних, паяльних робіт.

3.5. Проводить монтаж, демонтаж і поточний ремонт електрич­них мереж та електрообладнання з виконанням електротехнічних робіт.

3.6. Дотримується технології виконання ремонтно-будівельних, слю­сарних, електротехнічних і зварювальних робіт; правил експлуатації і утримання будівель, обладнання, механізмів, машин, споруд; правил техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

3.7. Веде облік витрат води, електроенергії та інших видів енер­гоносіїв на підставі показів відповідних приладів (лічильників).

4. Права

Робітник має право:

4.1. Бути забезпеченим відповідним обладнанням, інструментами, матеріалами, засобами індивідуального захисту і спецодягом у відповідно до встановлених норм.

4.2. Забороняти використання непрацюючих та небезпечних об'єктів (обладнання, машин, механізмів, приладів, конструкцій тощо).

4.3. Відмовитись від проведення небезпечних для життя і здоро­в'я робіт в умовах нездійснення необхідних заходів безпеки.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк­цією, робітник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, ви­значеному трудовим законодавством.

5.2. За завдані школі та учасникам освітнього процесу у зв'яз­ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збит­ки робітник несе матеріальну відповідальність у порядку і в ме­жах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Робітник:

6.1. Працює в режимі нормованого робочого дія за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням заступника директора школи з адмі­ністративно-господарської роботи.

6.2. Проходить інструктаж з техніки безпеки, виробничої сані­тарії та пожежної безпеки під керівництвом заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи.

Сторож

1. Загальні положення

1.1. Сторож приймається на роботу і звільняється з неї дирек­тором школи за поданням заступника директора з адміністра­тивно-господарської роботи. На цю роботу приймаються особи, що досягли 18-річного віку (без вимог до освіти та досвіду ро­боти).

1.2. Сторож підпорядкований безпосередньо заступнику дирек­тора школи з адміністративно-господарської роботи.

1.3. У своїй роботі сторож керується правилами охорони буді­вель в нічний час, загальними правилами і нормами охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією.

2. Функції

Головна функція сторожа — охорона будівлі школи і шкільного майна у нічний час.

3. Посадові обов'язки

Сторож виконує такі обов'язки:

3.1. Під час чергування через кожні 2 години обходить будів­лю школи, її територію з метою перевірки її цілісності, непо­шкодженості замків, ґрат на вікнах, систем життєзабезпечення школи.

3.2. У разі пошкодження замків, дверей, вікон, виникнення по­жежі, аварійних ситуацій, пов'язаних із системами тепло-, водо-, енергопостачання негайно повідомляє директора школи, заступ­ника директора школи з адміністративно-господарської роботи, відповідні аварійні та інші служби (пожежну охорону, міліцію тощо).

3.3. Слідкує за економією енергоресурсів.

4. Права

Сторож має право на:

4.1. Надання йому спеціального приміщення для власних речей.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк­цією, сторож несе дисциплінарну відповідальність у порядку, ви­значеному трудовим законодавством.

5.2. За завдані школі та учасникам освітнього процесу в зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки сто­рож несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, вста­новлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Сторож:

6.1. Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи із 40-годинного робочого тижня і затвердже­ним директором школи за поданням заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи.

6.2. Проходить інструктаж під керівництвом заступника дирек­тора школи з адміністративно-господарської роботи з правил охо­рони приміщень і території будівель у нічний час, техніки безпеки, пожежної безпеки, правил поведінки в разі виникнення аварійних ситуацій.

Прибиральник службових приміщень

1. Загальні положення

1.1. Прибиральник службових приміщень приймається на робо­ту і звільняється з неї директором школи за поданням заступника директора з адміністративно-господарської роботи (без вимог до освіти й досвіду роботи).

1.2. Прибиральник службових приміщень підпорядкований без­посередньо заступнику директора з адміністративно-господарської роботи.

1.3. У своїй роботі прибиральник службових приміщень керуєть­ся правилами санітарії та гігієни щодо утримання приміщень шко­ли; інструкціями щодо призначення та упорядкування обладнання, яке обслуговується; правилами прибирання, безпечного користуван­ня миючими та дезінфікуючими засобами, експлуатації санітарно-технічного обладнання; загальними правилами й нормами охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку шко­ли, цією Інструкцією.

2. Функції

Головне завдання прибиральника службових приміщень — підтримка належного санітарного стану і порядку на закріпленій за ним ділянці.

3. Посадові обов'язки

Прибиральник службових приміщень виконує такі обов'язки:

3.1. Прибирає закріплені за ним службові та навчальні приміщен­ня школи (класи, кабінети, коридори, сходи, санвузли, туалети тощо).

3.2. Прибирає пил, підмітає та миє стіни, підлогу, віконні рами та скло, меблі та килимові вироби.

3.3. Очищує урни і промиває їх дезінфікуючим розчином, збирає сміття і відносить його на смітник у дворі.

3.4. Очищує та дезінфікує унітази, раковини та інше санітарно-технічне обладнання.

3.5. Дотримується правил санітарії та гігієни у приміщеннях і здійснює провітрювання останніх; вмикає та вимикає освітлення у встановленому режимі.

3.6. Готує до використання з дотриманням правил безпеки необхідні миючі та дезінфікуючі розчини.

3.7. Дотримується правил техніки безпеки та протипожежної без­пеки.

3.8. Доглядає за порядком на закріпленій за ним ділянці, тактовно запобігає порушенням порядку з боку учнів і у випадку непослу­ху сповіщає про це чергового педагога.

3.9. На початку і в кінці кожного робочого дня здійснює обхід закріпленої за ним ділянки з метою перевірки стану обладнання, меблів, замків, віконного скла, кранів, раковин, санвузлів, елект­роприладів (вимикачів, розеток, ламп тощо) та опалювальних при­ладів.

4. Права

Прибиральник службових приміщень має право на:

4.1. Отримання миючих засобів, інвентарю та обтирочного матеріалу, приміщення для їх зберігання.

4.2. Отримання спецодягу відповідно до встановлених норм.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, приби­ральник службових приміщень несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.2. За завдані школі та учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки при­биральник службових приміщень несе матеріальну відповідальність у порядку і межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законо­давством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Прибиральник службових приміщень:

6.1. Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим

директором школи за поданням заступника директора школи з адм­іністративно-господарської роботи.

6.2. Проходить інструктаж з правил санітарії та гігієни, правил прибирання, безпечного користування миючими та дезінфікуючими засобами, експлуатації санітарно-технічного обладнання, а також з техніки безпеки та пожежної безпеки під керівництвом заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи.

6.3. Негайно сповіщає робітника з обслуговування і поточного ремонту будівель, споруд і обладнання про несправність електро- і санітарно-гігієнічного обладнання, поламані двері, замки, вікна, розбите скло на закріпленій за ним ділянці.

Кiлькiсть переглядiв: 3336