Збірка комплексу матеріалів рекомендаційного характеру, які допоможуть учителям, головам методичних об’єднань правильно спланувати свою роботу.

ПОЛОЖЕННЯ про шкільні предметні методичні комісії (об'єднання) педагогічних працівників

1. Загальні положення

1.1. Методична комісія (об'єд­нання) вчителів-предметників школи (МО) — це структурний підрозділ науково-методичної служби школи.

1.2. МО створюється за наяв­ності не менше трьох учителів, які викладають один навчальний предмет. Можливе створення цик­лових предметних МО гумані­тарного, суспільно-гуманітарного, фізико-математичного, природни­чо-наукового, технологічного, ху­дожньо-естетичного, фізкультур­но-оздоровчого профілів.

1.3. Керівництво роботою МО здійснює голова, який призна­чається наказом по школі, а за його відсутності — секретар МО.

МО веде необхідну ділову документацію. Наприкінці навчального року матеріали роботи шкільного методичного об'єднан­ня узагальнюються у вигляді звітів.

1.5. Засідання МО проводяться 4-5 разів упродовж навчального року:

• Організаційне засідання, ви­вчення нормативної бази. (Ве­ресень)

Методична тема, вивчення ме­тодичних рекомендацій усіх рівнів. (Жовтень)

• Методична тема, аналіз участі в І і II етапах олімпіад, звіти про курсову перепідготовку, за календарний рік. (Грудень)

• Творчі звіти вчителів, які ате­стуються. (Лютий)

1.6. Загальний контроль за роботою МО здійснює заступник директора з НВР, який контролює окремий предмет або цикл предметів.

1.7. Уся діяльність МО здійсню­ється на основі педагогічного аналізу, планування роботи як на поточний період, так і на перспек­тиву згідно з програмою розвитку школи та цим Положенням і пе­редбачає багатопланову та різно­манітну за змістом і формами ро­боту з метою забезпечення безпе­рервного зростання професійного рівня вчителів і реалізації науко­во-методичної проблеми школи.

1.8. Зміст роботи МО має пе­реважно інформаційно-консуль­тативне, психолого-педагогічне, методичне, фахове спрямування.

1.9. У своїй роботі методичні комісії (об'єднання) підзвітні методичній і педагогічній раді школи.

2. Діяльність методичного об'єднання спрямовується на виконання таких завдань:

2.1. Вдосконалення науково-тео­ретичної, психолого-педагогічної, загально-дидактичної, методичної і фахової підготовки членів мето­дичного об'єднання з метою на­дання якісної базової і повної за­гальної середньої освіти.

2.2. Здійснення інформаційно-нормативного, методичного, пси­хологічного забезпечення вчителів.

2.3. Вивчення, впровадження пер­спективного педагогічного досвіду. Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.

2.4. Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності вчителів. Здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

2.5. Забезпечення засвоєння і впро­вадження найбільш ефективних технологій, методик і технік нав­чання та виховання школярів.

2.6. Конкретне відбиття загально-дидактичних, загальнопедагогічних, психологічних положень сто­совно конкретного курсу, розділу, теми, уроку або виховного заходу.

3. Зміст та основні напрями діяльності МО

3.1. Проведення проблемного ана­лізу результатів освітнього процесу.

3.2. Подання пропозицій щодо зміни змісту та структури обов'яз­кових навчальних курсів, їхнього навчально-методичного забезпе­чення, корегування вимог до мінімального обсягу та змісту навчальних курсів.

3.3. Проведення первісної експертизи суттєвих змін, які вносять викладачі до навчальних
програм і які забезпечують засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.

3.4. Подання пропозицій щодо організації та змісту атестації пе­дагогів.

3.5. Подання пропозицій щодо організації та змісту досліджень, орієнтованих на поліпшення за­своєння учнями навчального ма­теріалу відповідно до державних освітніх стандартів.

3.6. Прийняття рішень про підго­товку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, ор­ганізація їхньої розробки та за­своєння.

3.7. Розробка методичних реко­мендації для учнів та їх батьків щодо найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці та відпочинку.

3.8. Організація роботи диферен­ційованих методичних семінарів для різних груп учителів.

3.9. Діяльність методичної пред­метної комісії (об'єднання):

• розробка та експертиза кон­цепції нових навчальних курсів (як обов'язкових, так і додат­кових), відповідних навчальних програм, освітніх техно­логій і методик;

• інтеграція нових навчальних програм у цілісний навчальний план школи;

• обговорення, рецензування, опанування різних матеріалів, підготовлених на МО;

• аналіз ходу та результатів інно­ваційної діяльності;

• прогнозування необхідного науково-методичного забезпе­чення навчальної роботи за профілем;

• проведення проблемного ана­лізу результатів нововведень, які безпосередньо ініціює МО;

• організація та корекція стра­тегічних документів школи в межах своєї компетенції;

• керівництво дослідницькою роботою учнів;

• подання пропозицій з поліп­шення науково-методичної ро­боти в школі, діяльності науко­во-методичної ради;

• організація різних творчих кон­курсів, інтелектуальних мара­фонів;

• організація роботи зі створен­ня та збагачення банків даних про перспективні нововведен­ня та інноваційні ідеї в межах своєї компетенції та за своїм профілем;

• встановлення і розвиток твор­чих зв'язків і контактів з ана­логічними підрозділами інших шкіл, ВНЗ і науково-дослідни­цьких інститутів, дослідника­ми в інтересах вдосконалення своєї роботи;

• розробка методичного інстру­ментарію для встановлення ефективності нововведень, що проводяться, результатів досліджень.

3.10. Методична предметна ко­місія (об'єднання) має право:

• подавати пропозиції щодо по­ліпшення навчального проце­су в школі;

• звертатись за консультаціями з проблем навчання та на­вчальної діяльності учнів до за­ступників директора школи з НМР, НВР;

• ставити питання про заохочен­ня своїх членів за успіхи в ро­боті, активну участь в інно­ваційній діяльності;

• готувати свої пропозиції під час проведення атестації вчителів;

• ставити питання про публіка­цію матеріалів про кращий досвід, накопичений у рамках методичного об'єднання;

• рекомендувати своїм учасни­кам різні форми підвищення кваліфікації за межами школи.

Затверджено науково- методичною радою школи____ протокол №_____ від ______

Положення про керівника шкільної методичної предметної комісії (об’єднання)

1. Керівники шкільних методич­них предметних об'єд­нань (комісій), далі МО, обираються з числа найбільш досвідчених, ав­торитетних, творчо працюючих учителів членами предметної комісії і затверджуються наказом директора школи.

2. Керівник шкільного методич­ного об'єднання:

1) чітко і конкретно визначає зміст роботи МО відповідно до цілей і завдань методичної роботи закладу, визначених програмою його розвитку, науково-методич­ною проблемою, нормативною базою викладання предметів, ме­тодичними рекомендаціями всіх рівнів;

2) визначає пріоритетні напрями роботи, завдання МО, функ­ціональні обов'язки його членів; організовує практичну реалізацію змісту, напрямів і завдань МО;

3) складає план роботи шкільно­го методичного об'єднання на навчальний рік на аналітико-діагностичній основі;

4) активізує і систематизує робо­ту МО, організовує науко­во-дослідницьку, експеримен­тальну, інноваційну роботу вчи­телів;

5) відповідає за ведення належ­ної ділової документації МО;

6) готує і проводить загальні засі­дання МО (4-5 разів на рік);

7) проводить щомісяця інфор­маційно-оперативні наради з чле­нами МО, присвячені різним аспектам його діяльності;

8) організовує взаємовідвідування уроків учителів, відвідує уроки;

9) організовує методичні вистав­ки, видавничу діяльність членів МО, представлення кращих їх наробок до конкурсів різного рівня, участь учителів школи в міському конкурсі «Ярмарці фахових сподівань» та ін..;

10) забезпечує готовність шкіль­них команд до участі в олімпіа­дах, конкурсах, учнівських кон­ференціях різних рівнів; прове­дення І етапу Всеукраїнської предметної олімпіади, постійну роботу «Школи олімпійського ре­зерву», предметної секції «Шкільного наукового товарист­ва», клубу «Шлях до МАН» тощо;

11) збирає, аналізує і надає за­ступнику директора інформацію про результати проведених моніторингових контрольних робіт;

12) керує організацією проведен­ня предметної декади (тижня), тижня методичної майстерності;.

13) бере участь у вивченні стану викладання предмета, перевірках виконання навчальних програм, ведення учнівських зошитів, підготовці і проведенні педа­гогічних рад, нарад при директо­рові, педагогічних консиліумах;

14) контролює проведення позакласної роботи з предмета (фа­культативи, спецкурси, гуртки);

15) проводить діагностику вчи­телів, здійснює її аналіз з метою корекції роботи МО;

16) за результатами роботи за рік подає аналітичний звіт заступни­ку директора закладу з НВР та визначає мету, завдання і зміст ді­яльності МО на наступний рік;

17) керівник МО — член мето­дичної ради школи;

18) щорічно проходить атестацію з метою визначення розмірів оп­лати за керівництво МО.

Перелік документації шкільного методичного об'єднання

1. Наказ про створення предмет­ного методичного об'єднан­ня або витяг з протоколу рішен­ня педради.

2. Наказ про призначення керів­ника МО.

3. Положення про методичне об'єднання, затверджене мето­дичною радою школи.

4. Атестаційний лист керівника МО.

5. Атестаційні листи навчальних кабінетів, за завідування якими здійснюється оплата.

6. План роботи МО на на­вчальний рік.

7. План-сітка роботи МО (алгоритм роботи МО)

8. Банк даних про вчителів: кіль­кісний і якісний склад МО (вік, освіта, спеціальність за ди­пломом, посада, педагогічний стаж роботи, рік атестації, вста­новлена кваліфікаційна кате­горія, педагогічне звання, дата проходження останньої курсової підготовки, нагороди, домашня адреса, телефон, методична проб­лема, над якою працює вчитель, фахова проблема).

9. План проведення методич­них заходів у МО на рік.

10. Перспективний план атестації вчителів.

11. Перспективний план курсової підготовки вчителів на поточний навчальний рік, звіту про курсову підготовку.

12. Графік проведення контроль­них робіт і тематичного оціню­вання учнів.

13. Графік моніторингових контрольних робіт.

14. Перспективний план вивчен­ня стану викладання предметів на 5років.

15. План проведення відкритих уроків і позакласних заходів вчи­телями (згідно річного плану закладу та плану МО)

16. Адреси перспективного педа­гогічного досвіду.

17. Зведена діагностична карта вчителів (відомості про профе­сійні потреби і здобутки).

18. План проведення і матеріали предметного тижня.

19. Примірники навчальних про­грам, їх навчально-методичне за­безпечення.

20. Програми факультативних курсів, спецкурсів, курсів за ви­бором учнів.

21. План роботи з молодими і но­вими вчителями.

22. Матеріали внутрішньошкільного аналітичного контролю: ін­формаційні, аналітичні довідки, результати моніторингових дослі­джень рівня навченості учнів з предметів, діаграми результа­тивності участі учнів в предмет­них олімпіадах, інтелектуальних конкурсах, змаганнях.

23. Протоколи засідань МО.

24. Нормативні документи щодо викладання предметів. Методичні рекомендації всіх рівнів. Експрес-бюлетні ММК.(окрема папка МО)

25. Картотека перспективного пе­дагогічного досвіду членів МО.

26. Друковані роботи членів МО.

Рекомендації щодо форми плану роботи шкільного мето­дичного об'єднання вчителів історії та суспільних дисциплін

1 сторінка:

• Науково-методична проблема загальноосвітніх закладів міста: «Формування педагога-новатора, професіонала високого рівня з метою методологічної переорієнтації навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток особистості дитини для досягнення якісно нового освітнього рівня».

• Проблема міського предметного методич­ного об'єднання.

• Проблема закладу освіти.

• Проблема шкільної методич­ного предметного об'єд­нання.

1 розділ. Вступ

Аналіз роботи МО за попе­редній навчальний рік, завдання на новий рік.

2 розділ. Тематика засідань МО (примірна тематика)

1 засідання (організаційно-інструктивне) до 5 вересня

1. Про виконання плану роботи методичного об'єднання за мину­лий рік та обговорення плану ро­боти МО на поточний навчаль­ний рік.

2. Про виконання плану роботи методичного об'єднання за мину­лий рік та обговорення плану ро­боти МО на поточний навчаль­ний рік.

3. Історична освіта. Якій їй бути? До питання викладання історії в 5-омиу класі за новим Держстандартом..

4. Аналіз навчальних програм, підручників на 200_/200_ на­вчальний рік.

5. Опрацювання інструктив­но-методичних матеріалів.

6. Забезпечення навчально-ви­ховного процесу в навчальному закладі. Реалізація профільного навчання.

7. Готовність предметних кабі­нетів до роботи в новому навчаль­ному році.

8. Розподіл доручень між членами МО, завдання членам МО.

9. Вироблення рекомендацій.

2 засідання жовтень-листопад

1. Робота вчителів щодо вико­нання програми «Творча обдаро­ваність».

2. Про вивчення історії в 5-ому класі.Реалії та перспективи («Діалог позицій»).

3. Інформація про атестацію вчителів.

4. Навчально-методичне забез­печення та його ефективне вико­ристання у навчально-виховному процесі.

5. Результативність позакласної роботи з предметів. Підготовка учнів до І та II етапів предметної олімпіади.

6. Огляд новинок методичної, психолого-педагогічної літератури.

7. Психологічний тренінг.

8. Підготовка до предметного тижня.

9. Завдання членам МО.

10. Вироблення рекомендацій. .

3 засідання грудень-січень

1. Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефек­тивності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій. Аналіз семестрового оцінювання учнів, зрізів знань за матеріалами адміністрації. Обговорення рекомендацій щодо поліпшення якості освіти.

2. Про підготовку учнів до інтелек­туальних конкурсів і змагань.

3. Творчий портрет учителя, який атестується «Ярмарок педа­гогічних ідей».

4. Підсумки участі учнів у І і II ета­пах олімпіади.

5. Завдання членам МО.

4 засідання лютий-березень

1. Особливості вивчення мате­матики в класах філологічного і фізико-математичного профілів (з досвіду роботи).

2. Організація повторення і сис­тематизації знань учнів (вернісаж педагогічних сюжетів).

3. Актуальний інструктаж. Про підготовку до державної підсум­кової атестації.

4. Палітра педагогічного досвіду. Затвердження відгуків про роботу вчителів, які атестуються.

5. Підготовка матеріалів до тиж­ня науки.

6. Завдання членам МО.

5 засідання квітень-травень

1. Методичний практикум. Спецкурси і факультативи з історії, правознавства як шлях поглиблення формування предметних, ключових компетентностей та до свідомого ви­бору майбутньої професії.

2. Аналіз виконання навчальних програм. Моніторинговий аналіз річних (тематичних) контрольних робіт.

3. Студія «Педагогічні відкрит­тя». Звіти вчителів про само­освітню діяльність.

4. Підсумки роботи шкільного методичного об'єднання за рік.

5. Панорама методичних пер­спектив. Обговорення пропо­зицій щодо планування роботи предметної методичної комісії (об'єднання) на наступний навчальний рік.

6. Актуальний інструктаж. Про організацію і проведення державної підсумкової атестації.

Протоколи МО ЗРАЗОК

Протокол

засідання методичного об’єднання вчителів історії та суспільних дисциплін закладу «_____________» від___2013 року

Присутні:1.Петренко В.В.

2..Олійник Д.В.

3..Якубовська Г.Ф.

4..Наглядний С.П.-директор школи

Порядок денний:

1.Про результати…..

2. Про організацію роботи з обдарованими дітьми в контексті підготовки до предметних олімпіад .

3.Про наступність у викладанні ……..

СЛУХАЛИ:……………………………………………………………………………………………………………….

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………………………………………………………

УХВАЛИЛИ: ……………………………. ……………………………………………………………………………….

Дата…….. Голова ………………………

Секретар……………………..

3 розділ. Склад методичного об’єднання вчителів.

ПІБ вчителя

Дата народження

освіта

Вуз, рік закінчення

Кваліфікація за дипломом

Посада

Педагогічний стаж

Категорія

Результати останньої атестації

курси

4 розділ. Заходи щодо підвищення фахової майстерності педагогів.

Участь у формах методичної роботи:

ПІБ вчителя

Заходи

Термін

1. Вивчення, вдосконалення та впровадження ППД.

2. Ознайомлення з новою мето­дичною, педагогічною, психо­логічною, довідниковою літерату­рою. Огляди «Радимо прочитати».

3. Проведення круглих столів, конференцій, педагогічних чи­тань.

4. Проведення презентацій педа­гогічних наробок учителів-членів МО

Проведення творчих звітів (портретів) учителів, які атестуються.

5 розділ. Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду: ( за умови, що автор досвіду працює в даній школі – прим.)

ПІБ вчителя

Вивчення та узагальнення досвіду з проблеми

Хто вивчає та узагальнює

Термін

6 розділ. Графік проведення відкритих уроків, позакласних заходів

ПІБ вчителя

Клас

Предмет

Тема уроку, заходу

Термін проведення

№ кабінету, де

проводиться

Примітка

7 розділ. Взаємовідвідування уроків.

Учитель

Клас

Тема

Місце проведення

Час проведення

8 розділ. Графік проведення навчальної практики і навчальних екскурсій

Предмет

Зміст, тема

Клас

Учитель

Дата проведення

Кількість годин

9 розділ. Заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази кабінету (-ів)

№ п/п

Заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази

Виконавець

Термін виконання

При­мітка

1

Поповнення власної картки дидактич­ного матеріалу по класах, де працюють

Всі вчителі

2

Створення тематичної та дидактичної картотеки комплектів окремих уроків (по класах чи курсах)

Прізвище вчителя

3

Поповнення скарбнички «Учитель — класному керівнику» (матеріали для позакласних заходів до визначних історичних дат)

Всі вчителі

4

Створення та поповнення відео-, аудіо-, файлотеки

Всі вчителі

5

Розробка тематики учнівських проектів з навчальних курсів

Всі вчителі

6

Виготовлення роздавального матеріалу для контролю знань (вказати класи)

Всі вчителі

7

Систематизація завдань з олімпіад, конкурсів, турнірів

Всі вчителі

8

Поповнення розділу «Наукова ор­ганізація праці учня»

Всі вчителі

9

Поповнення папки «Навчальна прак­тика учнів»

Всі вчителі

10

Створення (оновлення) розділу «Готуємось до зовнішнього незалежного тестування»

Всі вчителі

11

Поповнення папки « Практичні заняття в 5 –ому класі»

Всі вчителі 5-их класів

12

Поповнення папки «Нормативно-пра­вові документи, що регламентують ро­боту вчителя та навчально-методичне забезпечення викладання предмета за новим Держстандартом»

Всі вчителі

13

План проведення позаурочних заходів на базі кабінетів. Графіки роботи кабінетів

Завідуючі кабінетами

14

Оформлення паспорту (ів) кабінету (ів)_ відповідно до сучасних вимог

Завідуючі кабінетами

В папці шкільного предметного методичного об’єднання вчителів має бути інформація про:

1)Адреси перспективного педагогічного досвіду,які узагальнені і рекомендовані до впровадження;

2)Нормативні документи з проведення чергової ДПА з предмету.

3) Програма ЗНО з предмету на поточний період.

4) Програмно-методичне забезпечення учбового плану на навчальний рік (додаток 1)

Додаток1.

Програмно - методичне забезпечення учбового плану на ________________ навчальний рік:

Предмет

Класи

Кількість годин за програмою

Кількість годин за учбовим планом

Програми, їх автори

Підручники, їх автори, рік видання

5) Довідки, накази адміністрації щодо перевірки стану викладання предмету, перевірки зошитів, журналів, стану виконання програм, проведення олімпіад, конкурсів.

6)Аналіз роботи предметного методичного об’єднання за попередній рік.( Додаток 2 )

7) Алгоритм роботи методичного об’єднання (додаток 3).

8) Схеми , таблиці, пам’ятки для поточної роботи з педкадрами (додаток 4)

Орієнтовна схема аналізу роботи предметного методичного об’єднання за попередній рік Додаток 3.

1. Виконання завдань, поставлених перед МО на навчальний рік:

· цілковите виконання (здобутки МО);

· часткове виконання;

· |конкретно не розв'язані проблеми;

· аналіз причин невиконання (реальність виконання, правильність постановки завдань тощо).

2.Коротка інформація про осо­бовий склад МО (таблиці, схе­ми, графіки, діаграми):

• молоді фахівці (за роками);

• стажисти;

• не фахівці;

• повернулись з інших сфер діяльності;

• пенсіонери;

• за освітою (вища, бакалаври, без освіти, навчаються заочно);

• категорійність;

• наявність педагогічного звання.

3. Аналіз роботи МО із зазна­ченням найважливішого, найцін­нішого досвіду, які форми і мето­ди роботи виявились ефективни­ми за результативністю. Хто з учителів і в яких видах роботи брав участь, яка результативність.

4. Оцінювання результативності всіх форм підвищення квалі­фікації педагогів, методичного рівня (спираючись на результати навчання учнів , на рівень сформованості знань учнів з предмета):

• характеристика і аналіз форм підвищення кваліфікації, їхня результативність;

• стисле оцінювання рівня про­ведення різноманітних мето­дичних заходів у рамках МО;

• результати участі учасників МО в методичних заходах на рівні школи, району, міста, об­ласті;

• проведення відкритих уроків і позакласних заходів (мета, форма, якість);

• застосування нових техноло­гій, форм і методів навчання, порівняння їх за результатив­ністю з попередніми (за рівнем знань учнів).

5. Аналіз результативності навчальних досягнень учнів:

• за підсумками моніторингових контрольних робіт;

• за підсумками оцінювання за семестр і навчальний рік;

• за підсумками ДПА.

6. Підсумки роботи над науково-методичною проблемою МО, використання досягнень перспек­тивного педагогічного досвіду у практиці роботи вчителів.

7. Досвід яких учителів пропо­нується для вивчення, впрова­дження, використання.

8. Досвіди яких учителів занесені до районної картотеки ППД, об­ласного каталогу.

9. Завдання на новий навчаль­ний рік .

Результативність роботи вчителя (таблиця для аналізу роботи вчителя за рік) Додаток 4.1.

Прізвище, ім'я, по батькові

1

2

3

Усього навчалось учнів у минулому році

% якості навченості за останній навчальний рік

Загальна кількість учнів-

учасників (призерів) учнівських

інтелектуальних конкурсів і

змагань

Рівні конкурсів

учасники

призери

міський

обласний

всеукраїнський

міжнародний

1

2

3

Загальна кількість учнів- учасників (призерів) Всеукраїнських предметних олімпіад

І етап (шкільний)

II етап (міський)

III етап (обласний)

IV етап (всеукраїнський)

Загальна кількість учнів — слухачів МАН (призерів)

І етап ( міський)

II етап (обласний)

III етап (всеукраїнський)

Застосування продуктивних технологій навчання

Кількість і результативність відкритих уроків. заходів за рік (місто, ВОІПОПП)

Особиста участь у конкурсах фахової майстерності: «Учитель року», Класний керівник року року», «Ярмарка фахових сподівань» та ін..

Участь учителя в роботі фахових семінарів (шкільних, міських, обласних)

Наявність друкованих робіт, авторських розробок

Результативність ЗНО (по можливості отриманої інформації)

Стан предметного кабінету

Робота в шкільному МО

Робота в міському фаховому МО

Оцінка діяльності вчителя (з метою атестації) Додаток 4.2.

Прізвище, ім'я, по батькові

Критерії

Оцінка

колеги

психолог

учні

1

2

3

4

1

Доступність викладу нового матеріалу

2

Уміння пояснити складні теми , фрагменти тем

3

Елементи новаторства, творчості на уроці

4

Уміння своєчасно зняти втому в класі

5

Надання індивідуальної допомоги

6

Об'єктивність оцінювання знань

7

Зацікавленість в успіхах учнів, якісній роботі

8

Вимогливість з урахуванням індивідуалізації та внутрікласної диференціації

9

Культура мови, дикція

10

Загальна ерудиція

11

Зацікавленість у підвищенні фахового і методичного рівня

12

Авторитет серед учнів, батьків, учителів

13

Участь у реалізації плану роботи школи, мето­дичного об'єднання

14

Індивідуальність (риси, які характеризують своєрідність роботи вчителя)

15

Загальнолюдські якості

16

Уміння налагодити партнерські стосунки з учнями

Організація самоосвіти вчителів Додаток 4.3.

Пропонуємо зразки оформлення документації самоосвіти вчителів.

1. Зведена діагностична карта вчителів методичного об'єднання

№ п/п

ПІБ

учителя

Методична

про­блема,

над якою

працює вчитель

Шлях, метод, засіб; вид узагальнення

Фахова проблема,

над якою працює вчитель

Шлях, методи, засоби; вид узагальнення

Дата виконання

Форма завершення роботи і звітності

2. Анкета (фактори, які впливають на розвиток і саморозвиток педагога — за Н. В. Клюєвою)

Методика проведення: дайте оцін­ку за 5-бальною шкалою факто­рам, які перешкоджають або сти­мулюють Ваш професійний роз­виток.

5 — «так»;

4 — скоріше «так», ніж «ні»;

З — і «так», і «ні»;

2 — скоріше «ні», ніж «так»;

1 — ні».

Фактори, що заважають:

1. Власна інерція.

2. Розчарування внаслідок ко­лишніх невдач.

3. Відсутність підтримки в цьому питанні з боку адміністрації.

4. Негативне ставлення оточую­чих.

5. Відсутність системи в цьому питанні в методичному об'єд­нанні.

6. Стан здоров'я.

7. Нестача часу.

8. Обмежені ресурси.

9. Відсутність об'єктивної інформації

10. Утрата зацікавленості до педа­гогічної діяльності.

11. Відсутність спеціалістів, досвід яких можна використати у власній педагогічній діяльності.

Стимулюючі фактори:

1. Налагоджена система мето­дичної роботи в школі.

2. Наявність спеціалістів (кур­сів), в яких можна отримати не­обхідні консультації.

3. Приклад, вплив колег.

4. Підтримка та увага до цього питання з боку адміністрації.

5. Зацікавленість педагогічною діяльністю.

6. Особистий приклад адміні­страції школи.

7. Можливість здобути визнання в колективі.

8. Новизна діяльності. Умови праці, можливість творчості.

Можливість отримання ма­теріального заохочен

9. Можливість отримання ма­теріального заохочення.

10. Потреба в самовдосконаленні.

11. Атмосфера співпраці й під­тримки, яка склалася в колективі.

Максимальна кількість балів у першому розділі — 55. Міні­мальна кількість балів —11.

• Якщо ви набрали 11—27 балів, то потреба в розвитку блокова­на, усвідомлення неможли­вості в розвитку за обставин, що склалися.

Якщо ви набрали 28—33 бали, потреба в розвитку має нечітко визначений характер. Сумніви щодо можливості професійного зростання за умов, що скла­лися.

• Якщо ви набрали 34-44 бали, виражена потреба в розвитку. За умови організації відповідних умов, педагог має схильність до професійного зростання.

• Якщо ви набрали 45—55 балів, то у вас чітко виражена потреба в розвитку. Висока оцінка умов, які сприяють професій­ному росту.

Аналогічно оцінюються результа­ти за розділом «Стимулювання».

Структурна схема самоосвітньої діяльності


Етапи самоосвітньої діяльності

1. Підготовчий етап. Моніторинг рівня готовності вчителів до само­освітньої діяльності (внутрішні мотиви самоосвітньої діяльності).

2. Організаційно-цільовий етап

• Моніторинг потреб учителів;

• консультування вчителів щодо вибору цілей самоосвітньої діяльності;

• сумісна розробка програми са­моосвітньої діяльності;

• вибір оптимальної моделі учас­ті вчителів у внутрішньо-шкільній методичній роботі, яка забезпечує ефективність росту майстерності вчителя;

• вивчення зв'язків між цілями самоосвіти і внутрішньошкільної методичної роботи.

3. Діяльнісний етап. Запровадження методик, форм, техно­логій результативної діяльності. Взаємообмін. Корекція. Самокорекція

4. Узагальнюючий етап. Оцінка та самовдосконалення через са­моосвітню діяльність. Моніто­ринг результативності само­освітньої діяльності. Звітування про самоосвітню діяльність.

Алгоритм роботи вчителя над індивідуальною науково-методичною проблемою

Додаток 4.4.

1. Вибір теми (проблеми) індивідуальної науково-методичної роботи:

• ознайомлення з літературою;

• ознайомлення з нормативни­ми документами;

• вивчення наявного прогресив­ного педагогічного досвіду з проблеми дослідження.

2. Детальне ознайомлення з проблемою засобами літературних джерел:

• складання картотеки літера­турних джерел;

• виписки з літературних джерел.

3. Остаточне формулювання теми і розробка попереднього варіанту плану роботи над реалізацією індивідуальної науково-методичної проблеми:

• обґрунтування вибору теми;

• актуальність і новизна;

• формулювання мети та завдань дослідження;

• відбір адекватних методі в та за­собів дослідження;

• остаточна розробка плану ро­боти з конкретизацією термінів виконання.

4. Формулювання гіпотези до слідження, відбір та розробка моделей, інноваційних технологій педагогічної діяльності.

5. Упровадження інновацій у власну педагогічну практику.

6. Аналіз та оцінювання резуль­татів роботи над індивідуальною науково-методичною проблемою, чи підтвердилась гіпотеза, вису­нута на початку дослідження? Формулювання висновків та про­позицій.

7. Оформлення роботи (видання брошури, методична папка з описом власного досвіду, стаття в друкованих педагогічних видан­нях тощо), звіт перед колегами про здобуті результати.

Складання творчого звіту про самоосвіту. Висвітлення питань

1. Ваші три головні якості як вчителя.

2. Що нового принесли цього року Ви з собою в школу?

3. Ваша вчительська філософія.

4. Як Ви досягаєте правдивості від дітей?

5. Ви впевнені, що Ваші учні об­даровані та талановиті?

6. Що для Вас є найважливішим у стосунках з батьками та адмі­ністрацією?

7. Який найбільший недолік у Ваших стосунках з учнями?

Алгоритм роботи МО на навчальний рік (організаційні заходи) Додаток 4.5.

Примітка: щомісяця члени МО проводять огляд нормативно-правової бази викладання предмету,методичної літератури тощо.

Вересень Додаток 2.

1. Діагностика професійної, ме­тодичної підготовки, професійних потреб учителів. До 10.09

2. Вивчення нормативно-право­вої бази, методичних рекомен­дацій щодо викладання предметів у навчальному році.

До 05.09.

3. Планування роботи, розгляд і затвердження річного плану ро­боти на методичній раді закладу.

До 25.09.

4. Затвердження науково-мето­дичної проблеми МО на мето­дичній раді.

До 25.09.

5. Організація роботи з молоди­ми вчителями.

6. Складання графіка відкритих уроків учителів, позаурочних за­ходів з предмета.

До 20.09.

7. Складання графіка атестації на навчальний рік, курсової підготовки вчителів, звітів про її результативність.

До 30.09.

8. Затвердження індивідуальних тем самоосвіти вчителів.

До 25.09.

9. Корекція календарних планів учителів, проведення співбесід щодо знання вимог програм, ка­лендарного планування, затвер­дження планів.

До 10.09.

10. Складання технологічних карт вивчення предметів, здача їх за­ступнику директора з НВР.

До 20.09.

11. Проведення вхідного діагно­стичного контролю знань учнів (ВДК).

До 12.09.

12. Обробка і аналіз результатів ВДК, складання програм повто­рення навчального матеріалу вчи­телями.

До 20.09.

13. Організація творчо-пошуко­вої, науково-дослідницької робо­ти учнів. Складання графіка за­планованої участі учнів закладу в інтелектуальних змаганнях на навчальний рік.

14. Проведення організаційного засідання МО, вивчення нор­мативних документів, методич­них рекомендацій, розподіл обов'язків, визначення конкрет­них завдань і доручень членам методичного об'єднання, затвер­дження річного плану роботи.

До 05.09.

15. Складання графіка роботи і програм «Школи олімпійського резерву», клубу «Шлях до МАН», предметної секції наукового това­риства.

До 15.09.

16. Проведення занять «Школи олімпійського резерву», клубу «Шлях до МАН».

14, 28.09.

17. Складання паспортів забезпе­чення навчально-виховного про­цесу в кабінетах.

До 20.09.

Жовтень

1. Підготовка учнів до І етапу Всеукраїнської предметної олім­піади.

2. Проведення атестації навчаль­них кабінетів.

До 25.10.

3. Перевірка ведення класних журналів, журналу факультатив­них занять.

4. Підготовка і проведення мето­дичної наради спільно з учителя­ми початкової школи з питання наступності в навчанні між по­чатковою і основною школами.

До 31.10.

5. Відвідування уроків молодих учителів, уроків у новостворених класах (5-х, 10-х).

6. Участь у засіданнях методич­ної ради школи, творчої групи.

7. Проведення І етапу Всеукраїн­ської предметної олімпіади, ви­значення переможців і учасників II етапу.

8. Проведення предметного тиж­ня.

21-27/10.

9. Контроль за відвідуванням учителями районних постійно діючих семінарів.

10. Забезпечення участі вчителів школи у районному етапі про­фесійного конкурсу «Учитель року».

11. Контроль за участю вчителів ШМО у підготовці і проведенні педагогічної ради школи.

12. Засідання ШМО.

До 28.10.

13. Проведення занять «Школи олімпійського резерву», клубу «Шлях до МАН».

Листопад

1. Підготовка учнів до II етапу Всеукраїнської предметної олім­піади.

До 15.11.

2. Перевірка стану проведення факультативів, спецкурсів, додат­кових занять.

3. Контроль за участю учнів у II етапі Всеукраїнської предмет­ної олімпіади.

4. Вивчення рівня педагогічної майстерності вчителів з метою атестації: відвідування уроків, по­закласних заходів, співбесіди що­до оформлення досвіду роботи.

5. Контроль за роботою вчителів у районному методичному об'єд­нанні та інших методичних струк­турах.

6. Підбиття підсумків II етапу Всеукраїнських предметних олім­піад.

7. Підготовка учнів до участі в міських предметних олімпіадах, та III етапі Всеукраїнських пред­метних олімпіад.

8. Участь учителів методичного об'єднання в роботі психолого-педагогічного семінару.

9. Взаємоперевірка ведення уч­нівських зошитів.

10. Підготовка текстів для підсум­кових контрольних робіт за І се­местр.

До 30.11.

Грудень

1. Завдання членам МО до ра­йонних січневих методичних об'єднань.

2. Підготовка і участь у роботі психолого-педагогічного семінару.

3. Відвідування уроків учителів, що атестуються.

4. Проведення підсумкових кон­трольних робіт за І семестр.

До 15.12.

5. Перевірка виконання графіка контрольних, лабораторних, практичних робіт, тематичного оцінювання, виконання навчаль­них програм.

До 20.12.

6. Перевірка ведення поурочних планів учителями методичного об'єднання.

До 15.12.

7. Тематична перевірка «Педа­гогічна підтримка учнів з почат­ковим рівнем навчальних досяг­нень».

8. Аналіз результатів підсумко­вих семестрових контрольних робіт, розробка рекомендацій щодо подолання виявлених недоліків.

До 15.12.

9. Засідання предметної методич­ної комісії (об'єднання).

До 28.12.

10. Підготовка учнів школи до конкурсів-захистів творчо-пошу­кових і науково-дослідницьких робіт.

11. Відкрите засідання предметної секції шкільного наукового това­риства. Шкільний конкурс-захист учнівських творчих робіт.

До 15.12.

12. Аналіз виконання плану роботи ШМО за І семестр, здача інформації в методичний кабінет.

До 28.12.

Кiлькiсть переглядiв: 2089